Tài Liệu

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 – 2021

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân được lập ra để từng giáo viên đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua đã đăng ký này trong năm học 2020 – 2021. Đây cũng chính làm căn cứ để bình bầu, nhận xét thi đua cuối năm học. Hãy tham khảo bản đăng ký thi đua cá nhân ngay bên dưới nhé !

Trong bài viết này, CNTA giới thiệu tới bạn đọc cả mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 – 2021 cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT. Từ đó, thầy cô dễ dàng hoàn thành bản đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng với ban giám hiệu nhà trường. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm cả mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cho giáo viên làm công tác chủ nhiệm, không làm công tác chủ nhiệm, tập thể khối lớp đăng ký.

Xem Thêm : kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2020 – 2021

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Mầm non

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: . . . . . . . . . . . . . . . . .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học………

– Họ và tên:…………………………………………………………………………….

– Chức vụ:………………………………………………………………………………

– Đơn vị công tác:……………………………………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………………………………………..

Để hưởng ứng phong trào thi đua do Nhà trường phát động trong năm học …………….., Tôi xin đăng kí, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu thực hiện tốt các nội dung thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

Số TTCông tác chuyên môn (ghi cụ thể)Tùy vào nhiệm vụ cụ thể (CBQL, GV, NV) và đặc trưng từng cấp học để đăng kí cho phù hợpPhấn đấu kết quả hoàn thành(Tỷ lệ %)
01
02
03
04
05
…………

VD: Đối với CBQL (Mầm non) thì đăng kí những nội dung liên quan đến công tác lãnh, chỉ đạo nhà trường, chẳng hạn như CBQL Mầm non có thể đăng kí:

– Việc huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp (Đặc biệt trẻ 5 tuổi): Nêu rõ tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày, trẻ ăn trưa tại trường, các biện pháp để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

– Việc duy trì sĩ số và các chỉ tiêu cần đạt (trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi, bé ngoan, bé đi học đều )

– Quản lý công tác thu, chi và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục

– Công tác xây dựng đội ngũ…..

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: (Sống giản dị trong sáng và lành mạnh, hoà đồng với mọi người, đúng tác phong của người giáo viên)

– Về đoàn kết: (Luôn giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, luôn thực hiện lối sống lành mạnh giữ gìn văn hoá, nếp sống văn hoá)

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: (Lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu XHCN tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị)

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: (Không ngừng nổ lực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: (Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa)

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: (Tham gia đầy đủ các phong trào được… đề ra)

– Về tham gia phong trào thi đua: (Thực hiện đăng ký thi đua đầu năm và tham gia các phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn phát động)…

I. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU

1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc)

VD: Chiến sĩ thi đua cơ sở

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

VD: Vào Đảng Cộng sản Việt Nam

II. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN (SÁNG KIẾN/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

– Tên sáng kiến:…………………………………………………………………………

– Phạm vi áp dụng: ……………………………………………………………………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: ……………………………………………………….

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học ………, đề nghị lãnh đạo đơn vi, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành các nội dung đã đăng kí.

Xác nhận của thủ trưởng
Cơ quan, đơn vị(Kí, đóng dấu)………………………..

………………, ngày tháng năm ….

Người đăng kí
(Kí)

………………………..

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
——–o0o——-

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

– Họ và tên: ……………………………………………..……..

– Chức vụ: Giáo viên.

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………..

– Nhiệm vụ được phân công: + Tổ trưởng Tổ khối…..

+ Giảng dạy và chủ nhiệm lớp…….

Để hưởng ứng phong trào thi đua do cấp trên phát động trong năm học 2020 – 2021. Tôi xin đăng ký, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

STTCông tác chuyên môn (Ghi cụ thể)Kết quả
(Tỉ lệ hoàn thành % KH)
AHọc sinh
Hoàn thành chương trình môn học100
Hoàn thành chương lớp học100
Hoàn thành chương trình cấp học100
Phát triển năng lực: Đạt100
Phẩm chất: Đạt100
Lớp VSCĐ cấp trườngX
Lớp tiên tiếnX
Duy trì sĩ số100
Tỷ lệ chuyên cần99
Khen thưởngHoàn thành Xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện14em = 42,4%
Có thành tích vượt trội về môn Toán, Tiếng Việt10 em = 30,3%
BGiáo viên
Hồ sơ tốtX
Giáo viên giỏi tỉnhX
Giáo viên giỏi huyện
Giáo viên giỏi trường
Giáo viên thực hiện đúng đánh giá xếp loại HS TTX
Sáng kiến kinh nghiệm cấp trườngX
Xếp loại Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệpX
CKết quả
Xếp loại LĐTTX
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sởX

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

– Về phẩm chất đạo đức: Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Về đoàn kết: Bản thân luôn có ý thức xây dựng mối đoàn kết nội bộ.

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

Không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Không ngừng học hỏi và tự học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các lĩnh vực khác.

– Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hoá.

– Về tham gia công tác Đảng, hội, đoàn thể: Gương mẫu đi đầu trong công tác, đồng thời động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia.

– Về tham gia phong trào thi đua: 100%.

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước:

– Lao động tiên tiến.

– Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở.

2. Danh hiệu thi đua của Đảng: Đảng viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

IV. ĐĂNG KÍ SÁNG KIẾN:

– Tên sáng kiến: Kinh nghiệm rèn chữ viết cho học sinh Lớp……

– Phạm vi áp dụng: Tổ khối……

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: Học sinh có tiến bộ rõ rệt về chữ viết.

Trên đây là nội dung đăng kí thi đua năm học 2020 – 2021 đề nghị Hội đồng thi đua- Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký./.

HIỆU TRƯỞNG…..,ngày….. tháng…. năm…….

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THCS

TRƯỜNG THCS …
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
——-o0o——

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2020 – 2021

– Họ và tên:………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………

– Chuyên ngành đào tạo:……………….

– Chức vụ:……………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2019 – 2020. Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu đăng ký thi đua:…………………

– Giáo viên dạy giỏi cấp:………………………

– Tên đề tài SK:…………………………………..

– Tên chuyên đề thực hiện:…………………..

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Công tác chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.

– Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định

– Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt

– Giảng dạy: Giỏi

– HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:

– HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử;

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy:

Khối/lớp

Môn học

Tổng số HSGiỏiKháTrung bìnhYếuKém

– Thực hiện chương trình BDTX năm học 2020 – 2021 xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

* Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến – chi đội vững mạnh.

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện: 3 em = 9,375% , cấp tỉnh: 1 em = 3,125%

Học sinh tiên tiến: 16 em = 50 % học sinh giỏi toàn diện: 3 em = 9,375%

* Về hạnh kiểm:

Sĩ số lớp Cả năm
TốtKháTBYếu

* Về học lực:

Sĩ số lớp Cả năm
GiỏiKháTBYếu

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021 đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

…., ngày……tháng…..năm……..

Người đăng ký

Mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên THPT

TRƯỜNG THPT…….

TỔ CM:……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…tháng….năm…….

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học 2020 – 2021

– Họ và tên:……………………………………………….

– Chức vụ:…………………………………………………

– Đơn vị công tác:………………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………………………

Để hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2019 – 2020 tôi xin đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác chuyên môn:

Hồ sơ giáo án (Tốt, khá, TB, yếu): . . . .

Dự giờ: . . . tiết.

Thao giảng: . . . . tiết. Trong đó đạt loại Giỏi: . . . . tiết.

Dạy học có ứng dụng CNTT: . . . tiết/năm học

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thi KHKT: . . . . đề tài

Viết SKKN đạt cấp trường/tỉnh: . . . .

HSG bộ môn cấp trường: . . . . HS(……%), cấp tỉnh: . . . ….HS(……%)

Chất lượng học tập môn: (tính theo %)

LớpSĩ sốHọc kỳ ICả năm
GiỏiKháTBYếuGiỏiKháTBYếu

2. Công tác chủ nhiệm:

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa………

Học sinh giỏi cấp trường: . . . .HS(……%), cấp tỉnh: . . . .HS(……%)

HKI: HS tiên tiến: . . . .HS(……%), HSG toàn diện: . . . .HS(……%),

Cả năm: HS tiên tiến: . . . .HS(……%), HSG toàn diện: . . . .HS(……%)

Về hạnh kiểm: (tính theo %)

Sĩ sốHọc kỳ IHọc kỳ II
TốtKháTBYếuTốtKháTBYếu

Về học lực: (tính theo %)

Sĩ sốHọc kỳ IHọc kỳ II
GiỏiKháTBYếuGiỏiKháTBYếu

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua học kỳ I: . . .

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua cả năm: . . .

Học sinh lên lớp: . . . .%. Đậu THPTQG: . . . .%. Đậu Đại học, Cao đẳng: . . . .%

3. Các công tác khác

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước:…………

– Về phẩm chất đạo đức:……………………………………………………………………………

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:………………………………….

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa:

………………………………………………………………………………………………………………

– Về tham gia công tác đảng, hội đoàn thể:………………………………………………….

– Về tham gia các phong trào thi đua:…………………………………………………………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, …):

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021 đề nghị BGH, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

(ký, họ và tên)

.………., ngày…….. tháng……năm…….

Người đăng ký

(ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Download

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…

Trả lời

Back to top button