Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án là mẫu tổng hợp danh sách các thành viên tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên hay thư ký tòa án. Nội dung trong mẫu danh sách cần trình bày rõ họ tên năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ, trình độ, tóm tắt quá trình công tác. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu danh sách tại đây.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày ….. tháng ….. năm

DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời gian công tác

Chức danh chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ

Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian giữ ngạch

Nam

Nữ

Ngày vào BC

Ngày vào TA

Huyện

Tỉnh

Chuyên môn

Chính trị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(12)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

CHÁNH ÁN
(Ký tên và đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu danh sách tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên, thư ký tòa án là mẫu tổng hợp danh sách các thành viên tham dự kỳ thi nâng ngạch thẩm tra viên hay thư ký tòa án. Nội dung trong mẫu danh sách cần trình bày rõ họ tên năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ, trình độ, tóm tắt quá trình công tác. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu danh sách tại đây.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày ….. tháng ….. năm

DANH SÁCH THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH THẨM TRA VIÊN, THƯ KÝ TÒA ÁN

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời gian công tác

Chức danh chức vụ

Đơn vị công tác

Trình độ

Tóm tắt quá trình công tác

Thời gian giữ ngạch

Nam

Nữ

Ngày vào BC

Ngày vào TA

Huyện

Tỉnh

Chuyên môn

Chính trị

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(12)

(11)

(12)

(13)

(14)

(16)

CHÁNH ÁN
(Ký tên và đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm

Back to top button