Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là mẫu đơn được lập ra nhằm xin cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý do bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng rách.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ tên thông tin tổ chức giao dịch, đại diện theo pháp luật của tổ chức, lý do cấp lại. Nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đơn xin cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố):…………….

1. Tên tổ chức (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):……

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………

…………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………

Điện thoại:……………….. Fax:……….mail:………….

Chức danh:…………………………………………………

Điện thoại:…………….. Fax:…………… Email:…….

3. Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số: ……….. do

…………………. cấp ngày:……………………………………..

4. Lý do cấp lại:……………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

………….., ngày ……. tháng …… năm ……….

Đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý là mẫu đơn được lập ra nhằm xin cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý do bị mất, thất lạc hoặc bị hỏng rách.

Nội dung trong mẫu đơn cần trình bày rõ tên thông tin tổ chức giao dịch, đại diện theo pháp luật của tổ chức, lý do cấp lại. Nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đơn xin cấp lại giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM GIA TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố):…………….

1. Tên tổ chức (tên gọi đầy đủ ghi bằng chữ in hoa):……

Tên giao dịch (nếu có):……………………………………

…………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………

Điện thoại:……………….. Fax:……….mail:………….

Chức danh:…………………………………………………

Điện thoại:…………….. Fax:…………… Email:…….

3. Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý số: ……….. do

…………………. cấp ngày:……………………………………..

4. Lý do cấp lại:……………………………………………..

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Xin chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

………….., ngày ……. tháng …… năm ……….

Đại diện theo pháp luật của tổ chức đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button