Tài Liệu

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh do đại dịch Covid-19

Để giúp cho người dân có thể dễ dàng hưởng chế độ hỗ trợ của Chính phủ do đại dịch Covid-19, CNTA giới thiệu mẫu đơn đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh do đại dịch Covid-19.

Đây là biểu mẫu mới nhất được ban hành kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/07/2021. Vậy sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho Hộ kinh doanh)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……..

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

1. Tên hộ kinh doanh: ……………..……………………………………….……

2. Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………..…

4. Mã số thuế …………………………………………………………………….

5. Mã số đăng ký kinh doanh: ….……………………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

Họ và tên: …………………… Ngày…. tháng …. năm …

Dân tộc: ……………………… Giới tính: ……………………

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………

Ngày cấp: …./…./…… Nơi cấp: ……………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………….…………..…

Địa chỉ email (nếu có): ………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay (1): ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…

Kể từ ngày ……/……/2021 đến ngày ……/……/2021, hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …………. để phòng, chống dịch COVID-19.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………… xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

□ Tài khoản (Tên tài khoản………… Số tài khoản………… tại Ngân hàng:…………)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

□ Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Đơn đề nghị hỗ trợ dành cho hộ kinh doanh theo Quyết định 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …….

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH

1. Tên hộ kinh doanh: ……………………………………………………

2. Địa điểm kinh doanh: ……………………….…………………………

3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………

4. Mã số thuế hoặc mã số đăng ký kinh doanh: ……………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

1. Họ và tên: ……………….. Ngày….tháng….năm sinh: ………………

2. Dân tộc: ……………………… Giới tính: …………………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:…….……

Ngày cấp: …./…./…….Nơi cấp………………………..……………………

4. Số điện thoại: …………………….Địa chỉ email (nếu có)……………

5. Nơi ở hiện nay (1):……………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……/…../……. đến ngày …., hộ kinh doanh bị tạm ngừng kinh doanh theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …… triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….. xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi theo đúng quy định.

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:

Ο Tài khoản (Tên tài khoản…….Số tài khoản tại ngân hàng:…….)

Ο Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)

Ο Trực tiếp

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Gửi kèm theo Đơn là Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

.……, ngày ….. tháng ….. năm 2020

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

Back to top button
You cannot copy content of this page