Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN ………………………………………

Kính gửi: Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường …………………….

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ………

……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…………………………………………………………………………….……..

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..…………………………….…

………………………………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………..…

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….……………….…….

8. Hình thức sử dụng đất………………………………………………………….…….

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

Bổ sung Mẫu số 3b vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Ghi rõ: Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ghi rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Ghi rõ: đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất/thuê đất trả tiền hàng năm/thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN ………………………………………

Kính gửi: Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường …………………….

1. Người xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ………

……………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…………………………………………………………………………….……..

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..…………………………….…

………………………………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………..…

6. Để sử dụng vào mục đích: ………………………………………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….……………….…….

8. Hình thức sử dụng đất………………………………………………………….…….

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)…………………………………………………………………….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có)

Bổ sung Mẫu số 3b vào Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Ghi rõ: Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất hoặc Đơn đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Ghi rõ: Sở Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu người đề nghị là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư

Ghi rõ: đề nghị được giao đất có thu tiền sử dụng đất/giao đất không thu tiền sử dụng đất/thuê đất trả tiền hàng năm/thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page