Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mẫu đơn đề xuất về việc chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mẫu đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số là mẫu đơn đề xuất về việc chỉnh sửa nội dung của giấy chứng thực đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

  • Mẫu đơn đề xuất cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số
  • Mẫu giấy phép cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số công cộng

Đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động

(Tên cơ quan, tổ chức)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

, ngày tháng 5

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;

Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;

Căn cứ Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…5…;

(Tên cơ quan, tổ chức) đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa nội dung Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT, chi tiết như sau:

1. Lý do chỉnh sửa nội dung giấy chứng thực

…………………………………………………………………………………………

2. Nội dung giấy chứng thực cần chỉnh sửa

…………………………………………………………………………………………

3. Giấy tờ đề xuất chỉnh sửa nội dung giấy chứng thực

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4. Cam kết

(Cơ quan, tổ chức) cam kết chịu phận sự về tính xác thực của các thông tin cung ứng nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp về chữ ký số, dịch vụ chứng nhận chữ ký số và luật pháp có liên can./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mẫu đơn đề xuất về việc chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số
Mẫu đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số là mẫu đơn đề xuất về việc chỉnh sửa nội dung của giấy chứng thực đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số. Mẫu được ban hành theo Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và tải về tại đây.

Mẫu đơn đề xuất cấp GCN đăng ký hoạt động của tổ chức dịch vụ chữ ký số
Mẫu giấy phép cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số công cộng

Đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động

(Tên cơ quan, tổ chức)——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: …

…, ngày … tháng … 5 …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 5 2005;
Căn cứ Nghị định số … ngày … tháng … 5 2018 của Chính phủ quy định cụ thể thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số;
Căn cứ Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày…tháng…5…;
(Tên cơ quan, tổ chức) đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa nội dung Giđấy chứng thực đăng ký hoạt động của tổ chức cung ứng dịch vụ chứng nhận chữ ký số chuyên dùng số …/GCN-BTTTT, chi tiết như sau:
1. Lý do chỉnh sửa nội dung giấy chứng thực
…………………………………………………………………………………………
2. Nội dung giấy chứng thực cần chỉnh sửa
…………………………………………………………………………………………
3. Giấy tờ đề xuất chỉnh sửa nội dung giấy chứng thực

STT

Tên tài liệu

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

4. Cam kết
(Cơ quan, tổ chức) cam kết chịu phận sự về tính xác thực của các thông tin cung ứng nêu trên cùng các tài liệu kèm theo và cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp về chữ ký số, dịch vụ chứng nhận chữ ký số và luật pháp có liên can./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu đơn đề xuất chỉnh sửa nội dung GCN đăng ký hoạt động tổ chức dịch vụ chữ ký số

Mời độc giả cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính của mục biểu mẫu nhé.

TagsThủ tục hành chính

#Mẫu #đơn #đề #nghị #thay #đổi #nội #dung #GCN #đăng #ký #hoạt #động #tổ #chức #dịch #vụ #chữ #ký #số


#Mẫu #đơn #đề #nghị #thay #đổi #nội #dung #GCN #đăng #ký #hoạt #động #tổ #chức #dịch #vụ #chữ #ký #số

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button