Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, tên cơ quan cấp hóa đơn GTGT, có thông tin đầy đủ của người được ủy nhiệm vận chuyển, ghi rõ hành trình vận chuyển, thời gian vận chuyển, danh sách những người điều khiển phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

(1)………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:……../…….. ……., ngày…..tháng …..năm…..

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:. (2)……………………………….

(1)……………………………………………………..

Ủy nhiệm cho ông/bà: ……………..Chức vụ……………..

CMND/Hộ chiếu số:…….. do: ………..cấp ngày ……../……../

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số……..

ngày………./……../……… của (3):……………………………

………………………………………………………………..

1. Hành trình vận chuyển:……………………………….

………………………………………………………………..

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ………./………/………. đến ngày ………/……../.

3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:

TT

Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải

Số CMND (hộ chiếu), giấy phép

BKS phương tiện vận chuyển

Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiện

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển; (2) tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;(3) Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.

Mẫu đơn xin đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp là mẫu đơn được lập ra để xin được đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

Mẫu đơn xin nêu rõ thông tin của người làm đơn, tên cơ quan cấp hóa đơn GTGT, có thông tin đầy đủ của người được ủy nhiệm vận chuyển, ghi rõ hành trình vận chuyển, thời gian vận chuyển, danh sách những người điều khiển phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

(1)………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–
Số:……../…….. ……., ngày…..tháng …..năm…..

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Kính gửi:. (2)……………………………….

(1)……………………………………………………..

Ủy nhiệm cho ông/bà: ……………..Chức vụ……………..

CMND/Hộ chiếu số:…….. do: ………..cấp ngày ……../……../

Tổ chức vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo Hóa đơn GTGT số……..

ngày………./……../……… của (3):……………………………

………………………………………………………………..

1. Hành trình vận chuyển:……………………………….

………………………………………………………………..

2. Thời gian vận chuyển: Từ ngày ………./………/………. đến ngày ………/……../.

3. Danh sách người điều khiển phương tiện, người áp tải và phương tiện vận chuyển như sau:

TT

Họ và tên người điều khiển phương tiện, áp tải

Số CMND (hộ chiếu), giấy phép

BKS phương tiện vận chuyển

Khối lượng vận chuyển trên mỗi phương tiện

Chúng tôi xin thực hiện đầy đủ các quy định ghi trong Giấy phép vận chuyển. Khi có thay đổi về các nội dung đã đăng ký ở trên chúng tôi có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quý cơ quan biết./.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: (1): Tên Tổ chức đăng ký vận chuyển; (2) tên cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển;(3) Tên cơ quan cấp Hóa đơn GTGT.

Back to top button