Biểu mẫu

Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – Phụ lục IV-1

Mẫu giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

  • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
  • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

1. Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 01/2021

Phụ lục V-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

____________

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

_______

Số: …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng … năm …..

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh:…………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………

Điện thoại: …………………………………Fax:…………………………………

Email: …………………………………Website:…………………………………

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:…………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): Ngày cấp Nơi cấp:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

Người đại diện theo ủy quyền:

STT

Chủ sở hữu thành viên công ty TNHH/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

Tôi người đại diện theo ủy quyền

Quốc tịch

Chỗ ở hiện tại

Số CMND

(hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Vốn được ủy quyền

Tổng giá trị vốn được đại diện

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Thời điểm đại diện phần vốn

Cổ đông sáng lập:

STT

Tên cổ đông

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

Ghi chú

Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:

STT

Tên cổ đông

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

(VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

Ghi chú

Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký’ thuế

1

Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc:

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc:

Điện thoại:

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Điện thoại:

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Điện thoại: Fax:

Email:

4

Hình thức hạch toán: (Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc)

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày / đến ngày /

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động:

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;

– ………………….;

– Lưu:……

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2. Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………………

………, ngày……tháng……năm 20….

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở:

Điện thoại: …………….Fax:

Email: ………………… Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ ghi nếu doanh nghiệp không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngành, nghề kinh doanh: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT

Tên ngành

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận): ……………….

Người đại diện theo ủy quyền: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận): ………………………………….

STT

Chủ sở hữu/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

Tên người đại diện theo ủy quyền

Chỗ ở hiện tại

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

Vốn được ủy quyền

Tổng giá tri vốn được đại diện (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Thời điểm đại diện phần vốn

Cổ đông sáng lập: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT

Tên cổ đông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT

Tên cổ đông

Chỗ ở hiện tại đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Loại cổ phần

Số cổ phần

Giá trị cổ phần (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số hộ chiếu đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

Thông tin đăng ký thuế: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận):

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………

2

Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………..

3

Địa chỉ nhận thông báo thuế

Điện thoại Fax :

Email :

4

Hình thức hạch toán (Hạch toán độc lập/Hạch toán phụ thuộc):

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………………………………….

7

Phương pháp tính thuế GTGT (Khấu trừ; Trực tiếp trên GTGT; Trực tiếp trên doanh số; Không phải nộp thuế GTGT):

8

Thông tin về Tài khoản ngân hàng:

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

……………….………………………

……………….………………………

……………….……………………

……………….………………………

Thông tin về người quản lý doanh nghiệp: (ghi thông tin sau khi doanh nghiệp thông báo thay đổi và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận)

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

Chức danh:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………..

Ngày cấp: ……………../……………./……..…..Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Nơi nhận:

– Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
– …………………;
– Lưu: …………….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Học, Học nữa, Học Mãi
Back to top button