Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện áp dụng cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp, là sự thỏa thuận ký kết của 2 bên, bên thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và bên khách hàng tham gia. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG
Tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Số:… /… &…

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số ……/2017/TT-BCT ngày tháng năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên A: [Tên Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện]

Đại diện là: ………………………………………………………………………..….

Chức vụ: ……………………………………………………………. ……………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..….

Điện thoại: …; Fax: ……………………………………………………………….….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………….

Bên B: [Tên khách hàng tham gia]

Đại diện là: … ……………………………………………………………………….

Chức vụ: … …………………………………………………………………….….….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….….….

Điện thoại: …; Fax: …………………………………………………………….….…

Mã số thuế: …………………………………………………………………….….…

Tài khoản số: ….………………………………………………………………….….

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với các nội dung sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Các bên tham gia là Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Danh mục phụ tải điện tham gia chương trình là danh sách các phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, quy mô công suất tối đa có thể tiết giảm của phụ tải điện và thời gian tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (sau đây viết tắt là Đường phụ tải cơ sở) là biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện được xây dựng, dự báo từ cơ sở dữ liệu đo đếm điện năng theo chu kỳ 30 phút trong quá khứ. Đường phụ tải cơ sở đặc trưng cho xu hướng và thói quen tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện trong một ngày hoặc một thời điểm cụ thể dự kiến xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Đường phụ tải cơ sở được sử dụng để tính toán công suất, điện năng điều chỉnh giảm của khách hàng sau khi kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện là công suất tiết giảm tối đa trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện được xác định riêng cho từng khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện được Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải và khách hàng thống nhất trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5. Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một công cụ bao gồm hệ thống phần mềm, phần cứng, cổng thông tin điện tử do Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện xây dựng, quản lý để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

6. Khoản tiền khuyến khích là khoản tiền mà khách hàng sử dụng điện nhận được từ Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện sau mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện diễn ra và được tính toán căn cứ vào điện năng tiết giảm của khách hàng trong sự kiện đó theo cơ chế khuyến khích áp dụng cho chương trình và do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

7. Sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng là sản lượng điện năng mà khách hàng tham gia chương trình tiết giảm được trong mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

8. Sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là khoảng thời gian mà khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện của mình, sau khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

9. Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện gửi tới các khách hàng tham gia chương trình về nội dung một sự kiện điều chỉnh phụ tải sẽ diễn ra.

10. Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là Hợp đồng giữa khách hàng sử dụng điện đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 2. Trách nhiệm chung

Bên A và Bên B có trách nhiệm thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải phù hợp với nội dung được quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số …./2017/TT-BCT ngày … tháng … năm 2017 quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Các Quy trình hướng dẫn thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành, bao gồm:

a) Quy trình đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

d) Quy trình tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng sau khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Các văn bản pháp lý liên quan tới Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nội dung được thỏa thuận thống nhất trong Hợp đồng này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Phối hợp và hướng dẫn Bên B xác định danh mục phụ tải điện tham gia chương trình trên cơ sở đăng ký của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này.

2. Lập kế hoạch và lịch thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Xây dựng Đường phụ tải cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Hợp đồng này và thông báo cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Gửi thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 Hợp đồng này cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

5. Thông báo cho Bên B về sản lượng điện năng tiết giảm của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 và khoản tiền khuyến khích mà Bên B nhận được theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 kèm theo Hợp đồng này trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã diễn ra.

6. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên B trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 6 kèm theo Hợp đồng này.

7. Hàng tháng, thông báo và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích cho Bên B.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thực hiện điều chỉnh, tiết giảm phụ tải điện phù hợp với nội dung trong Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện của Bên A.

2. Bên B có trách nhiệm thông báo lại cho Bên A trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện việc có hay không tham gia sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến chương trình điều chỉnh phụ tải theo sự hướng dẫn của Bên A.

4. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên A trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 7 kèm theo Hợp đồng này.

5. Có quyền yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích theo thông báo của Bên A.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 5. Cơ chế tài chính và phương thức thanh toán

1. Áp dụng cơ chế tài chính của Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Bên A có trách nhiệm thông báo và thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích hàng tháng cho Bên B.

3. Phương thức và thời hạn thanh toán các khoản tiền khuyến khích do hai bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Danh mục phụ tải tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Trước khi thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Bên B gửi Danh mục phụ tải điện tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này cho Bên A.

2. Trong quá trình thực hiện Chương trình, các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Danh mục phụ tải tham gia Chương trình bằng một văn bản thỏa thuận giữa các bên và là một phần phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

1. Không áp dụng cơ chế phạt hợp đồng khi Bên B không tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo thông báo của Bên A.

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên giải quyết bằng thương lượng.

Nếu hai bên không tự giải quyết được thì có thể đề nghị Cục Điều tiết điện lực giải quyết. Trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên không đồng ý theo giải quyết của Cục Điều tiết điện lực thì có quyền chuyển vụ việc đến Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hình thức thông tin liên lạc

1. Tất cả thông báo hoặc liên lạc giữa các bên trong quá trình thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Đường bưu điện tới các địa chỉ xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

b) Điện thoại hoặc tin nhắn SMS theo số điện thoại xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 Hợp đồng này;

c) Theo số fax xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

d) Theo địa chỉ email xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này.

2. Các bên có thể thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax hoặc email trong trường hợp cần thiết và phải thông báo ngay cho bên kia biết.

3. Ngoài các hình thức liên lạc được quy định tại Khoản 1 Điều này, các bên có thể liên lạc qua Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong quá trình thực hiện Chương trình hoặc các hình thức cụ thể khác đảm bảo thuận lợi nhất về thông tin cho cả hai bên trong quá trình thực hiện. Bên A có trách nhiệm hướng dẫn Bên B sử dụng Hệ thống quản lý thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện trước khi chính thức thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

2. Trong thời gian thực hiện, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

(Ký tên, đóng dấu)

KHÁCH HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là mẫu hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện áp dụng cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp, là sự thỏa thuận ký kết của 2 bên, bên thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và bên khách hàng tham gia. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

HỢP ĐỒNG
Tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Số:… /… &…

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày … tháng … năm …;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số ……/2017/TT-BCT ngày tháng năm 2017 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của các bên,

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên A: [Tên Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện]

Đại diện là: ………………………………………………………………………..….

Chức vụ: ……………………………………………………………. ……………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..….

Điện thoại: …; Fax: ……………………………………………………………….….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………….

Bên B: [Tên khách hàng tham gia]

Đại diện là: … ……………………………………………………………………….

Chức vụ: … …………………………………………………………………….….….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….….….

Điện thoại: …; Fax: …………………………………………………………….….…

Mã số thuế: …………………………………………………………………….….…

Tài khoản số: ….………………………………………………………………….….

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với các nội dung sau:

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Các bên tham gia là Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Khách hàng sử dụng điện tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Danh mục phụ tải điện tham gia chương trình là danh sách các phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện, quy mô công suất tối đa có thể tiết giảm của phụ tải điện và thời gian tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

3. Đường phụ tải cơ sở của sự kiện điều chỉnh phụ tải điện (sau đây viết tắt là Đường phụ tải cơ sở) là biểu đồ phụ tải điện của khách hàng sử dụng điện được xây dựng, dự báo từ cơ sở dữ liệu đo đếm điện năng theo chu kỳ 30 phút trong quá khứ. Đường phụ tải cơ sở đặc trưng cho xu hướng và thói quen tiêu thụ điện của khách hàng sử dụng điện trong một ngày hoặc một thời điểm cụ thể dự kiến xảy ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện. Đường phụ tải cơ sở được sử dụng để tính toán công suất, điện năng điều chỉnh giảm của khách hàng sau khi kết thúc sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện là công suất tiết giảm tối đa trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện được xác định riêng cho từng khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Giới hạn điều chỉnh phụ tải điện được Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải và khách hàng thống nhất trong Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

5. Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện là một công cụ bao gồm hệ thống phần mềm, phần cứng, cổng thông tin điện tử do Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện xây dựng, quản lý để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

6. Khoản tiền khuyến khích là khoản tiền mà khách hàng sử dụng điện nhận được từ Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện sau mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện diễn ra và được tính toán căn cứ vào điện năng tiết giảm của khách hàng trong sự kiện đó theo cơ chế khuyến khích áp dụng cho chương trình và do cơ quan quản lý nhà nước quy định.

7. Sản lượng điện năng tiết giảm của khách hàng là sản lượng điện năng mà khách hàng tham gia chương trình tiết giảm được trong mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

8. Sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là khoảng thời gian mà khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện thực hiện điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện của mình, sau khi nhận được thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

9. Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện là thông báo của Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện gửi tới các khách hàng tham gia chương trình về nội dung một sự kiện điều chỉnh phụ tải sẽ diễn ra.

10. Hợp đồng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện là Hợp đồng giữa khách hàng sử dụng điện đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và Đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện để tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 2. Trách nhiệm chung

Bên A và Bên B có trách nhiệm thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải phù hợp với nội dung được quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số …./2017/TT-BCT ngày … tháng … năm 2017 quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

2. Các Quy trình hướng dẫn thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành, bao gồm:

a) Quy trình đăng ký tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

b) Quy trình tính toán và thông báo đường phụ tải cơ sở cho khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện;

c) Quy trình thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện;

d) Quy trình tính toán sản lượng điện năng tiết giảm và khoản tiền khuyến khích cho khách hàng sau khi thực hiện sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Các văn bản pháp lý liên quan tới Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành và các nội dung được thỏa thuận thống nhất trong Hợp đồng này.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Phối hợp và hướng dẫn Bên B xác định danh mục phụ tải điện tham gia chương trình trên cơ sở đăng ký của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này.

2. Lập kế hoạch và lịch thực hiện các sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Xây dựng Đường phụ tải cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2 kèm theo Hợp đồng này và thông báo cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

4. Gửi thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 Hợp đồng này cho Bên B trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

5. Thông báo cho Bên B về sản lượng điện năng tiết giảm của Bên B theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 và khoản tiền khuyến khích mà Bên B nhận được theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 kèm theo Hợp đồng này trong sự kiện điều chỉnh phụ tải điện đã diễn ra.

6. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên B trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 6 kèm theo Hợp đồng này.

7. Hàng tháng, thông báo và thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích cho Bên B.

8. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thực hiện điều chỉnh, tiết giảm phụ tải điện phù hợp với nội dung trong Thông báo sự kiện điều chỉnh phụ tải điện của Bên A.

2. Bên B có trách nhiệm thông báo lại cho Bên A trước ít nhất (…) giờ so với thời điểm dự kiến diễn ra sự kiện điều chỉnh phụ tải điện việc có hay không tham gia sự kiện điều chỉnh phụ tải điện.

3. Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến chương trình điều chỉnh phụ tải theo sự hướng dẫn của Bên A.

4. Bố trí nhân viên phối hợp với Bên A trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải quy định theo mẫu tại Phụ lục số 7 kèm theo Hợp đồng này.

5. Có quyền yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích theo thông báo của Bên A.

6. Các quyền và nghĩa vụ khác do hai bên thỏa thuận.

Điều 5. Cơ chế tài chính và phương thức thanh toán

1. Áp dụng cơ chế tài chính của Chương trình điều chỉnh phụ tải điện do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Bên A có trách nhiệm thông báo và thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản tiền khuyến khích hàng tháng cho Bên B.

3. Phương thức và thời hạn thanh toán các khoản tiền khuyến khích do hai bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Danh mục phụ tải tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện

1. Trước khi thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, Bên B gửi Danh mục phụ tải điện tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 5 kèm theo Hợp đồng này cho Bên A.

2. Trong quá trình thực hiện Chương trình, các bên có thể thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Danh mục phụ tải tham gia Chương trình bằng một văn bản thỏa thuận giữa các bên và là một phần phụ lục của Hợp đồng này.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

1. Không áp dụng cơ chế phạt hợp đồng khi Bên B không tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải điện theo thông báo của Bên A.

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên giải quyết bằng thương lượng.

Nếu hai bên không tự giải quyết được thì có thể đề nghị Cục Điều tiết điện lực giải quyết. Trong trường hợp một bên hoặc cả hai bên không đồng ý theo giải quyết của Cục Điều tiết điện lực thì có quyền chuyển vụ việc đến Tòa án hoặc Trọng tài thương mại để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hình thức thông tin liên lạc

1. Tất cả thông báo hoặc liên lạc giữa các bên trong quá trình thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được thực hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Đường bưu điện tới các địa chỉ xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

b) Điện thoại hoặc tin nhắn SMS theo số điện thoại xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 Hợp đồng này;

c) Theo số fax xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này;

d) Theo địa chỉ email xác định cụ thể tại Phụ lục số 8 kèm theo Hợp đồng này.

2. Các bên có thể thay đổi địa chỉ liên lạc, số điện thoại, số fax hoặc email trong trường hợp cần thiết và phải thông báo ngay cho bên kia biết.

3. Ngoài các hình thức liên lạc được quy định tại Khoản 1 Điều này, các bên có thể liên lạc qua Hệ thống quản lý thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trong quá trình thực hiện Chương trình hoặc các hình thức cụ thể khác đảm bảo thuận lợi nhất về thông tin cho cả hai bên trong quá trình thực hiện. Bên A có trách nhiệm hướng dẫn Bên B sử dụng Hệ thống quản lý thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện trước khi chính thức thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

2. Trong thời gian thực hiện, nếu một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung nội dung đã ký trong Hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 15 ngày để cùng nhau giải quyết.

3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI ĐIỆN

(Ký tên, đóng dấu)

KHÁCH HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button