VN

Mẫu kết luận giám định cá nhân

Mẫu kết luận giám định cá nhân là gì? Mẫu kết luận giám định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kết luận giám định cá nhân là gì?

Mẫu kết luận giám định cá nhân là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc giám định cá nhân. Mẫu nêu rõ nội dung giám định, thông tin kết luận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 25/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Mẫu kết luận giám định cá nhân

(1) ……………………
GIÁM ĐỊNH CÁ NHÂN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH
CÁC NỘI DUNG THEO TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH … (2)

Căn cứ Quyết định số ….(3) về việc tiếp nhận trưng cầu và Quyết định cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định cá nhân đối với trưng cầu giám định ….(2), giám định viên đã tiến hành giám định các nội dung yêu cầu và kết luận giám định như sau:

1. Người giám định tư pháp:

(ghi rõ họ tên giám định viên hoặc người giám định theo vụ việc)

2. Người trưng cầu giám định/người yêu cầu giám định:

a) Cơ quan tiến hành tố tụng:

b) Người tiến hành tố tụng:

c) Văn bản trưng cầu giám định số:

d) Người yêu cầu giám định:

3. Thông tin xác định đối tượng giám định:

4. Thời gian tiếp nhận văn bản trưng cầu, yêu cầu giám định:

5. Nội dung yêu cầu giám định:

6. Phương pháp thực hiện giám định:

7. Kết luận về đối tượng giám định:

8. Thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định:

Kết luận giám định hoàn thành ngày: …

Địa điểm hoàn thành kết luận giám định cá nhân:

Kết luận giám định này gồm….trang, được làm thành … bản có giá trị như nhau và được gửi cho:

– Cơ quan trưng cầu giám định: 02 (hai) bản;

– Lưu hồ sơ giám định: 02 (hai) bản.

Bản kết luận giám định này đã được giám định viên ký tên và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

CHỮ KÝ GIÁM ĐỊNH VIÊN/NGƯỜI GIÁM ĐỊNH THEO VỤ VIỆC
(Chữ ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ….(1)

…. xác nhận những chữ ký nói trên là chữ ký của giám định viên …… được cử giám định cá nhân theo Quyết định số ……. (3).

(4)……., ngày…tháng…năm…
(Ký tên, đóng dấu)(5)

____________

(1) Tên cơ quan tiếp nhận trưng cầu.

(2) Số văn bản trưng cầu (hoặc yêu cầu) giám định.

(3) Số Quyết định về việc tiếp nhận trưng cầu và cử người tham gia giám định tư pháp hình thức giám định cá nhân.

(4) Địa điểm hành chính nơi diễn ra việc thực hiện giám định.

(5) Lãnh đạo cơ quan tiếp nhận trưng cầu hoặc cơ quan chứng thực chữ ký.

Mẫu kết luận giám định cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button