Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11: Phiếu yêu cầu kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo nghị định 136/2020 / NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số hạng mục và biện pháp thi hành luật. Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

1. Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy là biểu mẫu dùng để gửi đến các cơ quan đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình / phương tiện.

2. Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11: Văn bản đề nghị kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC11

… (đầu tiên) …

____

Con số:… ..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_____________________

…, ngày tháng năm…..

GỢI Ý

KIỂM TRA KẾT QUẢ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đến 2)… ..

.. (1) ………… đề nghị ………… (2) ………… kiểm tra kết quả phòng cháy và chữa cháy đối với công trình / phương tiện với nội dung sau:

tôi. THÔNG TIN CÔNG VIỆC / PHƯƠNG TIỆN CHUNG

1. Tên công trình / phương tiện: ………………………………………………………………………………………………………….

2. Tên chủ đầu tư / chủ phương tiện: ……………………………………. ; Chi tiết liên hệ (địa chỉ, điện thoại):

3. Nơi xây dựng / chế tạo / chuyển đổi: ……………………………………………………… ..

4. Đơn vị tư vấn thiết kế: …………………………………………………… ..

5. Đơn vị tư vấn giám sát: …………………………………………………………………… ..

6. Đơn vị thi công: ……………………………………………………………………………………………… ..

7. Quy mô công trình (chiều cao, số tầng, công năng, …); kích thước và tính chất của phương tiện (kích thước, công suất, trọng tải, số lượng người, khu vực hoạt động, v.v.):

8. Các thông tin khác (nếu có): ………………………………………………………………….

II. DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU NỘP CHO CHÚNG TÔI (3)

đầu tiên. ……………………….

2. ……………………….

3. ………….

Công trình / phương tiện đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu theo quy định…. (1) …… yêu cầu… .. (2) ……. kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy các công trình / phương tiện có nội dung trên. /.

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN / CÁ NHÂN

(Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

Cần lưu ý:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm tra kết quả về phòng cháy và chữa cháy;

(2) Tên cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

(3) Thành phần theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số / 2020 / NĐ-CP.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo mẫu đơn Vui lòng.

.

Back to top button