Biểu mẫu

Mẫu PC25: Mẫu biên bản kiểm tra nguồn lực về phòng cháy và chữa cháy

Mẫu biên bản kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy là mẫu biên bản được lập để ghi lại việc kiểm tra phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mẫu biên bản ghi rõ thông tin xe kiểm định … Mẫu được ban hành kèm theo nghị định 136/2020 / NĐ-CP của chính phủ.

  • Mẫu thông báo bảo hiểm điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
  • Mẫu giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
  • Phiếu yêu cầu kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

1. Ví dụ về hồ sơ kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo nghị định 136/2020 / NĐ-CP

Ví dụ về hồ sơ kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Mẫu PC25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________________

BẢN BÁO CÁO

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

______________

Giờ, phút, ngày lúc :,

Chúng tôi gồm có:

Kiểm soát chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo văn bản đề nghị kiểm định ngày .. tháng ..… .. của (1)

I. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA:

1. Mẫu thử:

……………………………………………………

2. Kiểm tra hồ sơ và tài liệu:

…………………….

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

……………………………………………………

II. THIẾT BỊ KIỂM TRA:

…………………….

…………………….

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA:

TT

Tên, số, thông số kỹ thuật của xe

Được mã hóa

Đoàn kết

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

TT

Nội dung thanh tra

So sánh các thông số kỹ thuật kiểm tra

Bình luận

Để theo dõi

QCVN / TCVN / quy chuẩn

Tài liệu kỹ thuật

Thực tế

IV. KẾT LUẬN:

…………………….

…………………….

…………………….

Biên bản được lập lúc… .giờ, ngày, tháng… năm ……. và được chuyển thành … bản sao. /.

XÁC NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN MẪUNÀY ĐƠN VỊ KIỂM TRA / CHÍNH THỨC
(Chữ ký, họ tên và đóng dấu nếu có)

Cần lưu ý:

(1) Tên đơn vị sản xuất, lắp ráp, hoán cải, nhập khẩu trực tiếp phương tiện phòng cháy và chữa cháy đề nghị kiểm định.

2. Ví dụ về hồ sơ kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thông tư 66/2014 / TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Mẫu PC18
Công bố kèm theo Thông tư số 66/2014 / TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014

BẢN BÁO CÁO

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Vào hồi …… giờ …… phút, ngày… tháng …… .. lúc: ………….

Chúng tôi gồm có:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Kiểm định chất lượng, chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy ghi tại trang ………… .. và ………… .. của

I. Phương pháp xác minh:

1. Mẫu thử: …………………………………………………… ..

2. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu: …………………………………………………….

3. Kiểm định các thông số kỹ thuật của phương tiện phòng cháy và chữa cháy …………………….

II. Thiết bị kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

III. Kết quả kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Không

Tên, số, thông số kỹ thuật của xe

Được mã hóa

Đoàn kết

Số lượng

Nơi sản xuất

Năm sản xuất

Không

Nội dung thanh tra

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật kiểm tra

Bình luận

Theo TCVN

Mục lục

Thực tế

IV. Kết luận:

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Báo cáo được lập thành ………… bản. /.

Kiểm toán viên
(Ký tên, họ và tên)

Đại diện cơ quan kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo mẫu đơn Vui lòng.

.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button