Biểu mẫuViệc làm - Nhân sự

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp

Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp là mẫu quyết định được ban lãnh đạo công ty đưa ra để quyết định về việc ban hành hệ thống thang bảng lương mới của doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung của quyết định, thời gian thực hiện quyết định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp tại đây.

  • Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp
  • Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương
  • Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương

1. Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp số 1

Công ty……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——————— Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
SỐ:………..
V/v: Ban hành hệ thống thangbảng lương
—–o0o——
……, ngày ……tháng …..năm ……

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành hệ thống thang bảng lương)

Giám Đốc Công ty ………….

– Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012.

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY…………

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/……

Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận: CÔNG TY……..
+ Các phòng ban công ty (Giám đốc ký tên và đóng dấu)
+ Lưu VT

2. Mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp số 2

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp như sau:

CÔNG TY …….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………………

V/v: Ban hành hệ thống thang
bảng lương

……………, ngày…..tháng….năm…..

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ……………………………….

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………………………. do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày ………. tháng ……… năm ……………..

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY ………………………………….

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày …………………………………………………

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:

– Như kính gửi

– Lưu VP

CÔNG TY ………………….
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.


#Mẫu #quyết #định #ban #hành #hệ #thống #thang #bảng #lương #của #doanh #nghiệp

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button