Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở là mẫu bản quyết định được các đơn vị lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động trong cơ sở. Mẫu quyết định nêu rõ thành viên của đoàn điều tra. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …. /QĐ-ĐTTNLĐ

…………., ngày …. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………….….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động của1 ……………………………

Gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Trưởng đoàn;

2. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Thành viên;

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Đoàn Điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành Điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại ……………… hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được chúng tôi đăng tải ngay sau đây. Quyết định thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở là mẫu bản quyết định được các đơn vị lập ra để quyết định về việc thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động trong cơ sở. Mẫu quyết định nêu rõ thành viên của đoàn điều tra. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

TÊN CƠ SỞ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …. /QĐ-ĐTTNLĐ

…………., ngày …. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động

CHỨC DANH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của …………………………………………………………………………….….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn Điều tra tai nạn lao động của1 ……………………………

Gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Trưởng đoàn;

2. Họ tên ……………………………, Chức danh ………………….., Thành viên;

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2. Đoàn Điều tra tai nạn lao động có trách nhiệm tiến hành Điều tra vụ tai nạn lao động xảy ra tại ……………… hồi …. giờ …. phút, ngày …. tháng …. năm ….

Điều 3. Các Ông, Bà có tên tại Điều 1, các cá nhân có liên quan đến vụ tai nạn lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button