Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ

Mẫu S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và làm căn cứ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Nhờ đó doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát được số hiệu tài khoản Nợ và Có của mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chứng từ ghi sổ trong bài viết dưới đây:

Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: …………

Ngày…. tháng…. năm ….

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Cộng x x x

Kèm theo…… chứng từ gốc


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu S02a-DNN: Chứng từ ghi sổ được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và làm căn cứ để ghi vào Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Nhờ đó doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát được số hiệu tài khoản Nợ và Có của mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu chứng từ ghi sổ trong bài viết dưới đây:

Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số: …………

Ngày…. tháng…. năm ….

Trích yếu Số hiệu tài khoản Số tiền Ghi chú
Nợ
A B C 1 D
Cộng x x x

Kèm theo…… chứng từ gốc


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button