Biểu mẫu

Mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Đơn đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động là mẫu mẫu trong bộ thủ tục nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

1. Đơn đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động là gì?

Mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động là mẫu dành cho cách danh nghiệp gửi lên Ngân hàng Chính sách xã hội xin vay vốn để trả lương cho nhân viên trong tình hình dịch bệnh kéo dài dẫn đến tình trạng lao động và sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Mẫu gồm các thông tin: Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã, Giấy phép kinh doanh, tình hình sử dụng lao động và tiền lương……

2. Đơn đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

Mẫu s 12a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Ngân hàng Chính sách xã hội ………..

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức/hợp tác xã/hộ kinh doanh/cá nhân1: …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

2. Họ và tên người đại diện: …………………………Chức vụ: ………………………………..

– Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: ………………………………

– Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: ………………………………………………

3. Giấy ủy quyền số……………… ngày ……/……/…… của ………………………………….

4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

5. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

6. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh số: …………………..

Do…………………………………… Cấp ngày ……………………………………………………

8. Quyết định thành lập số2: ……………………………………………………………………….

9. Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư3số: ……………………………………………..

Do…………………………………… Cấp ngày ……………………………………………………

10. Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề4số:…. thời hạn còn hiệu lực (tháng, năm) ………………………………

11. Tài khoản thanh toán số:……………………tại Ngân hàng ………………………………

12. Vốn tự có/vốn điều lệ/vốn góp: ……………………………………………………………….

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tổng số lao động:……………… người. Trong đó, số lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn là:………… người.

2. Số lao động ngừng việc tháng ……/20…. là: …………người5.

3. Tiền lương ngừng việc phải trả tháng ……/20… là:………… đồng.

III. ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội…………………… cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động tháng ……/20…… cụ thể như sau:

– Số tiền vay: ……………………đồng

(Bằng chữ:……………………………………………………)

– Mục đích sử dụng vốn vay: để trả lương ngừng việc cho …… lao động trong tháng…… năm……

– Thời hạn vay vốn: ………… tháng.

– Lãi suất vay vốn: ……%/năm, lãi suất quá hạn: ……%/năm.

– Nguồn trả nợ và kế hoạch trả nợ

+ Nguồn tiền trả nợ: ……………………………………………………

+ Kế hoạch trả nợ: ……………………………………………………..

V. CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của các thông tin đã cung cấp nêu trên.

2. Tuân thủ các quy định về cho vay, chịu sự kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, sử dụng tiền vay đúng mục đích, đúng đối tượng, trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo kế hoạch.

4. Cam kết cung cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc đã trả lương cho người lao động sau 15 ngày kể từ ngày được giải ngân.

5. Thời điểm đề nghị vay vốn, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

6. Dùng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội./.

……., ngày…. tháng…. năm
NGƯỜI ĐẠI DIỆN VAY VỐN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________

1 Đối với cá nhân có sử dụng, thuê mướn lao động nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

2 Đối với tổ chức được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3 Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

4 Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định.

5 Khi nộp hồ sơ đề nghị vay vốn, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Trên đây Mẫu số 12a: Đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động mà CNTA VN xin gửi tới các bạn đọc. Qua đó các bạn sẽ nắm được những chính sách, biểu mẫu của Chính phủ trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp như hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Back to top button
You cannot copy content of this page