VN

Mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục

Mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục là gì? Mẫu giấy chứng nhận gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục là gì?

Mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục là mẫu giấy chứng nhận được lập ra để chứng nhận về việc đã chấp hành xong thời hạn giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung chứng nhận, thông tin chứng nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục

Mẫu số 17/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….
———–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………/GCN-(3)………..

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đã chấp hành xong thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn

CHỦ TỊCH UBND(4) ………………………………….

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 114 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Điều 37 Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/09/2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

CHỨNG NHẬN:

Họ và tên: …………… Tên gọi khác: …………………….. nam/nữ ………………..

Sinh ngày ……../ ………/ …………..; tại: ………………………..………………….

Số CMND: ……………..; ngày cấp: ………………..; nơi cấp: ………………………

Nguyên quán:…………………….……………………………………….….…………

Nơi thường trú: …………………….……………………………………….………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………..; tôn giáo: ……………..; trình độ văn hóa: ………………

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc): ………………………..……………………………

Đã chấp hành xong Quyết định số ………./QĐ-UB ngày …../…../……… của Chủ tịch UBND (4) …………………………… về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn kể từ ngày …../…../………..

Nơi nhận:
– Người được cấp giấy chứng nhận;
– Tổ chức được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục;
– Các tổ chức, cá nhân có liên quan;
– Lưu UBND (VT).

CHỦ TỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên cơ quan chủ quản của cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(2) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(3) Tên viết tắt của cơ quan cấp giấy chứng nhận;

(4) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu số 17/GDTX: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời hạn giáo dục

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button