VN

Mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục là gì? Mẫu bản tóm tắt lý lịch gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục là gì?

Mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung tóm tắt, thông tin lý lịch… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu số 18/GDTX ban hành kèm theo

Thông tư số 42/2014/TT-BCA ngày 25 tháng 9 năm 2014

(1) …………………….
(2) …………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày ….. tháng ….. năm ………..

BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

I. NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN/QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH

Họ tên: ……………………… Tên gọi khác: …………….. Nam/nữ …………….….

Sinh ngày …….. tháng ….. năm …………..; tại: …………………………………….

Số CMND/hộ chiếu: ……………..; ngày cấp: ……………..; nơi cấp: ………………

Nguyên quán:……………………………………..……………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………..………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………..; tôn giáo: ……………..; trình độ văn hóa: ……………..

Nghề nghiệp ……………….. nơi làm việc: ……………………..……………………

Tiểu sử: (ghi tóm tắt từ nhỏ đến nay làm gì, ở đâu) …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, Nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của cha, mẹ, vợ hoặc chồng, anh, chị, em ruột, các con…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

III. QUAN HỆ XÃ HỘI:

(Ghi rõ họ tên, năm sinh, Nơi thường trú, chỗ ở hiện nay, nghề nghiệp, nơi làm việc của những người có liên quan trực tiếp đến vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT:

(Ghi tóm tắt các hành vi vi phạm pháp luật, hình thức, nơi xảy ra vi phạm, biện pháp xử lý đã áp dụng; những hành vi vi phạm đã được phát hiện nhưng chưa bị xử lý; những hành vi vi phạm đang được xem xét để đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp quản lý tại gia đình, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và thái độ của người vi phạm khi bị phát hiện, đề nghị xử lý…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI LẬP BẢN TÓM TẮT
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan chủ quản;

(2) Tên cơ quan lập tóm tắt lai lịch và hành vi vi phạm.

Mẫu số 18/GDTX: Bản tóm tắt lý lịch của người được đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Back to top button