VN

Mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

Mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là gì? Mẫu đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trí gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là gì?

Mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc xin phép đi ra khỏi nơi cư trú. Mẫu nêu rõ nội dung xin phép, thông tin người làm đơn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 42/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN PHÉP ĐI RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) ………………………………………….

Tên tôi là: ………………. Tên gọi khác ………………..…… Nam/nữ ……………

Sinh ngày ……../ …../ …………… tại: ………………………………………………

Số CMND: ……………, ngày cấp: …………………., nơi cấp: ……………………

Nguyên quán: ………………………………………….………………………………

Nơi thường trú: ……………………….……………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………..

Dân tộc: ……………..……..; tôn giáo: …………..; trình độ văn hóa: …………….

Nghề nghiệp ……………….. nơi làm việc: ……………………….…….……………

Hiện tại đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …./QĐ-……… ngày …../ …../ ….. của Chủ tịch UBND(1) ………………………..

Kính đề nghị cho phép tôi được đi ra khỏi nơi cư trú trong thời hạn ………….. ngày, kể từ ngày …../ …../ ….. đến ngày …../ …../ …..

Nơi đến: ……………………………………………………………………………….

Lý do xin đi: …..……………………………………………………………………….

Ý kiến của người được giao trách
nhiệm trực tiếp quản lý, giáo dục
……………………………………….
……………………………………….
………. ngày ….. tháng ….. năm …..
(Ký, ghi rõ họ tên)

………. ngày ….. tháng ….. năm …..
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến của (2) ……………………….
……………………………………….
………………………………………
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(ký tên, đóng dấu)

Ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ
(nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên)
…………………………………….
…………………………………….
…… ngày ….. tháng ….. năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn;

(2) Cơ quan, tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý.

Mẫu số 19/GDTX: Đơn xin phép đi ra khỏi nơi cư trú

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button