Biểu mẫu

Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là gì? Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là gì?

Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận, hồ sơ đưa vào lưu trữ. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, nội dung giao nhận, thông tin hồ sơ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số 80/PTHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

BIÊN BẢN
Về việc giao, nhận Hồ sơ đưa vào lưu trữ

Vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….. năm ……. tại Phòng Thi hành án

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ……………………………., chức vụ: Chấp hành viên (Bên giao)

Ông (bà): ……………………………, chức vụ: Cán bộ lưu trữ (Bên nhận)

Lập biên bản về việc chuyển giao hồ sơ thi hành án dân sự đưa vào lưu trữ, gồm các Hồ sơ sau:

Hồ sơ …………………. (thi hành xong, đình chỉ, ủy thác) Quyết định thi hành án số …………….. ngày …… tháng …… năm …… của Trưởng phòng Thi hành án ………………….

Số tài liệu trong hồ sơ …….. Tổng số bút lục …………. (ghi theo danh mục tài liệu in trên bìa hồ sơ)

Biên bản lập xong hồi ………. giờ…… cùng ngày, lập thành ……… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu cơ quan)

3. Mẫu số 53/THA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số: 53/THA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BIÊN BẢN
Giao, nhận Hồ sơ đưa vào lưu trữ

Vào hồi……….. giờ……. ngày………. tháng…… năm…………. tại cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

Ông (bà):……………………………………, chức vụ: Chấp hành viên (Bên giao)

Ông (bà):………………………………….., chức vụ: Cán bộ lưu trữ (Bên nhận)

Lập biên bản về việc chuyển giao hồ sơ thi hành án dân sự đưa vào lưu trữ, gồm các Hồ sơ sau:

1. Hồ sơ…………………….. (thi hành xong, đình chỉ, ủy thác, trả đơn) Quyết định thi hành án số…………. ngày………… tháng……… năm…… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án………………………………

Số tài liệu trong hồ sơ………. Tổng số bút lục……….. (ghi theo danh mục tài liệu in trên bìa hồ sơ)

Biên bản lập xong hồi………… giờ………. cùng ngày, lập thành………. bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu cơ quan)

Mẫu số 53/THA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số 53/THA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm về bài viết

Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là gì? Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là gì?
Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận, hồ sơ đưa vào lưu trữ. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, nội dung giao nhận, thông tin hồ sơ… Mẫu được ban hành theo Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.
2. Mẫu số 80/PTHA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ
Mẫu số 80/PTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————–
BIÊN BẢNVề việc giao, nhận Hồ sơ đưa vào lưu trữ
Vào hồi….giờ….ngày ….. tháng….. năm ……. tại Phòng Thi hành án
Chúng tôi gồm:
Ông (bà): ……………………………., chức vụ: Chấp hành viên (Bên giao)
Ông (bà): ……………………………, chức vụ: Cán bộ lưu trữ (Bên nhận)
Lập biên bản về việc chuyển giao hồ sơ thi hành án dân sự đưa vào lưu trữ, gồm các Hồ sơ sau:
Hồ sơ …………………. (thi hành xong, đình chỉ, ủy thác) Quyết định thi hành án số …………….. ngày …… tháng …… năm …… của Trưởng phòng Thi hành án ………………….
Số tài liệu trong hồ sơ …….. Tổng số bút lục …………. (ghi theo danh mục tài liệu in trên bìa hồ sơ)
Biên bản lập xong hồi ………. giờ…… cùng ngày, lập thành ……… bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

BÊN GIAO(Ký, ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG PHÒNG(Ký tên, đóng dấu cơ quan)

3. Mẫu số 53/THA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ
Mẫu số: 53/THA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————
BIÊN BẢNGiao, nhận Hồ sơ đưa vào lưu trữ
Vào hồi……….. giờ……. ngày………. tháng…… năm…………. tại cơ quan Thi hành án…………………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
Ông (bà):……………………………………, chức vụ: Chấp hành viên (Bên giao)
Ông (bà):………………………………….., chức vụ: Cán bộ lưu trữ (Bên nhận)
Lập biên bản về việc chuyển giao hồ sơ thi hành án dân sự đưa vào lưu trữ, gồm các Hồ sơ sau:
1. Hồ sơ…………………….. (thi hành xong, đình chỉ, ủy thác, trả đơn) Quyết định thi hành án số…………. ngày………… tháng……… năm…… của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án………………………………
Số tài liệu trong hồ sơ………. Tổng số bút lục……….. (ghi theo danh mục tài liệu in trên bìa hồ sơ)
Biên bản lập xong hồi………… giờ………. cùng ngày, lập thành………. bản đã đọc lại cho mọi người nghe, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

BÊN GIAO(Ký, ghi rõ họ, tên)

BÊN NHẬN(Ký, ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(Ký tên, đóng dấu cơ quan)

Mẫu số 53/THA: Biên bản giao, nhận hồ sơ đưa vào lưu trữ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

#Mẫu #số #80PTHA #Biên #bản #giao #nhận #hồ #sơ #đưa #vào #lưu #trữ


#Mẫu #số #80PTHA #Biên #bản #giao #nhận #hồ #sơ #đưa #vào #lưu #trữ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button