Mẫu tờ khai thuế năm

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ khai thuế năm được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu tờ khai thuế năm được sử dụng trong trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,hoạt động kinh doanh khác
chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:……………………………..

[02] Lần đầu: Mẫu tờ khai thuế năm [03] Bổ sung lần thứ: Mẫu tờ khai thuế năm

[04] Người nộp thuế:……………………….………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: Mẫu tờ khai thuế năm

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

[07] Điện thoại:……………………….[08] Fax:……….…………. [09] Email:………………………………….

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……………………………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ………………………….………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: Mẫu tờ khai thuế năm

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………..ngày……/……./………………………………………………………..

[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm…………………………………..

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

3

Hoạt động bán hàng đa cấp

[24]

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

5

Tổng cộng

[26]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

….., ngày……… tháng……….. năm……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tờ khai thuế năm được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu tờ khai thuế năm được sử dụng trong trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——–

TỜ KHAI THUẾ NĂM

(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp,hoạt động kinh doanh khác
chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

[01] Năm:……………………………..

[02] Lần đầu: Mẫu tờ khai thuế năm [03] Bổ sung lần thứ: Mẫu tờ khai thuế năm

[04] Người nộp thuế:……………………….………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: Mẫu tờ khai thuế năm

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

[07] Điện thoại:……………………….[08] Fax:……….…………. [09] Email:………………………………….

[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ……………………………………………….

[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ………………………….………….

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: Mẫu tờ khai thuế năm

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………….

[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………………………………………….

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………..ngày……/……./………………………………………………………..

[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm…………………………………..

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Tổng doanh thu trong năm

Số thuế TNCN phải nộp

Số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp

Số thuế TNCN phải nộp bổ sung

(a)

(b)

(c)

(d)=(b)-(c)

1

Hoạt động đại lý xổ số

[22]

2

Hoạt động đại lý bảo hiểm

[23]

3

Hoạt động bán hàng đa cấp

[24]

4

Hoạt động kinh doanh khác

[25]

5

Tổng cộng

[26]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

….., ngày……… tháng……….. năm……….

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Back to top button