Biểu mẫuTài Liệu

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc miễn nhiệm cán bộ.

Nội dung trong mẫu tờ trình cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập tự do Hạnh phúc
——-o0o——-
Số: …../05/TT……… ……….., ngàytháng ….năm 20…...

TỜ TRÌNH
(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Kính gửi: …………………………………………………….

– Căn cứ vào…………….………………………………

– Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

………………………………..đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:

I. Đề nghị miễn nhiệm ĐVT:1.000

TT Họ và tên(1) Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4)
Hiện nay Nơi đề nghị đến Hiện nay Đề xuất miễn nhiệm Hiện tại Đề xuất
01 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

IILý do miễn nhiệm:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Trân trọng.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NLHT

Giám đốc đơn vị

Phòng HCNS

Diễn giải:

Phần I:

(1)- Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm

(2)- Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác

(3)- Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm

(4)- Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

– Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ là mẫu tờ trình được lập ra để trình báo về việc miễn nhiệm cán bộ.

Nội dung trong mẫu tờ trình cần nêu rõ thông tin cá nhân của người miễn nhiệm, đơn vị công tác, chức vụ, lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về mẫu tờ trình miễn nhiệm cán bộ tại đây.

Mẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộ

LOGO/TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập tự do Hạnh phúc
——-o0o——-
Số: …../05/TT……… ……….., ngàytháng ….năm 20…...

TỜ TRÌNH
(V/v: Miễn nhiệm cán bộ)

Kính gửi: …………………………………………………….

– Căn cứ vào…………….………………………………

– Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ.

………………………………..đề nghị tiến hành việc miễn nhiệm đối với cán bộ sau:

I. Đề nghị miễn nhiệm ĐVT:1.000

TT Họ và tên(1) Đơn vị(2) Vị trí công tác(3) Thu nhập(4)
Hiện nay Nơi đề nghị đến Hiện nay Đề xuất miễn nhiệm Hiện tại Đề xuất
01 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng
02 Cơ bản
Cổ phiếu
Trách nhiệm
Điện thoại
Khu vực
Thu hút
Kiêm nhiệm
Tổng

IILý do miễn nhiệm:

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Trân trọng.

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tài chính

Ban NLHT

Giám đốc đơn vị

Phòng HCNS

Diễn giải:

Phần I:

(1)- Ghi rõ họ tên cán bộ được đề nghị miễn nhiệm

(2)- Ghi phòng/ban nơi cán bộ hiện đang công tác

(3)- Vị trí công tác hiện tại đang làm và vị trí công tác đề xuất mới san miễn nhiệm

(4)- Liệt kê các mức thu nhập hiện có của cán bộ được đề nghị miễn nhiệm và mức thu nhập đề xuất cho vị trí bổ nhiệm mới.

Phần II:

– Ghi rõ lý do đơn vị muốn đề xuất miễn nhiệm cán bộ.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button