Mẫu yêu cầu khen thưởng

Mẫu Đề nghị Khen thưởng là gì? Nội dung của Đơn đề nghị xét khen thưởng là gì? Mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về điều này.

1. Định nghĩa của Đề nghị Khen thưởng là gì?

Biểu mẫu Đề xuất Khen ngợi là một biểu mẫu báo cáo được chuẩn bị để gửi Đề xuất Khen ngợi. Mẫu nêu rõ nội dung yêu cầu, thông tin cá nhân, tổ chức nhận giải thưởng, v.v.

2. Mẫu đơn xin xét khen thưởng số 1

Mẫu yêu cầu khen thưởng

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: / TTr….

………. (Một ngày…. Tháng…. Năm ……

BẢN BÁO CÁO

Về ưu đãi quà tặng ……………………(2)

Theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

Xét Nghị định số 91/2017 / NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

Xét Quyết định số… ../ 2018 / QĐ-UBND ngày… ../… ../ 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Bình;

Xét thành tích xuất sắc của …. (3) và Biên bản kiểm tra ngày …. tháng ….. năm ….. của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng …… (4 ) ………… .. kính đề nghị Chủ đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương (đề nghị biểu dương):

Ghi các danh hiệu (hình thức khen thưởng) và tên tập thể (cá nhân) đề nghị khen thưởng …… .. (5).

(Kèm theo biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và kết quả bình chọn của đơn vị trình khen thưởng; báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân) (6)

Đã có thành tích xuất sắc trong ……………………. (7).

Kính đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xem xét lại quyết định.

Người nhận:
– UBND tỉnh;

– UBKT Tỉnh ủy;

– Ghi: VT,… (8)

THẨM QUYỀN, VỊ TRÍ CỦA CHỮ KÝ

(Ký tên và đóng dấu)

Cần lưu ý:

(1): địa chỉ trụ sở của đơn vị trình khen thưởng.

(2): Ghi rõ danh hiệu, phiếu đề nghị trao giải thưởng cuối năm; Đối với khen thưởng đột xuất hoặc khen thưởng chuyên đề, ghi rõ mẫu đề nghị khen thưởng và ghi trực tiếp vào mục (2).

(3): Ghi rõ tên tập thể, cá nhân được đề nghị chúc mừng trong năm (trong trường hợp có yêu cầu thưởng cuối năm); chống lụt bão, bảo vệ tài sản (đối với trường hợp thưởng đột xuất); trong phong trào thi đua (trong trường hợp đạt giải chuyên đề).

(4): Tên đơn vị trình khen thưởng.

(5): Nếu yêu cầu 01 danh hiệu thi đua hoặc 01 hình thức khen thưởng khác thì chuyển đến mục (5). Người đề nghị khen thưởng cao có thể đề nghị nhiều danh hiệu thi đua, nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có đề nghị khen thưởng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó trình từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng riêng.

– (6): Trường hợp khen thưởng theo chuyên đề thì chỉ cần có biên bản họp của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng và báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân; đối với khen thưởng đột xuất chỉ cần có biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị trình khen thưởng và danh sách trích ngang, tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân.

– (7): Ghi rõ thành tích công tác trong năm hoặc trong phong trào thi đua (chính xác hơn là phong trào …..), ví dụ:

– Cụm thành tích đề nghị khen thưởng tổng kết năm: “Có thành tích xuất sắc trong công tác năm…”.

– Câu thành tích được đề nghị khen thưởng theo chủ đề: “Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua …”

– Cụm từ hoàn chỉnh để đề nghị khen thưởng đột xuất: “Đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, bảo vệ tài sản của nhân dân ……”

– (8): Tên viết tắt của cơ quan, tổ chức tham mưu soạn thảo.

3. Đơn xin xét khen thưởng số 2

CÁC ĐƠN VỊ CẤP ĐỘ LÊN
ĐOÀN KẾT:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số:… / TTr….

..…(Một ngàybạn…. tháng …. năm ……

BẢN BÁO CÁO
Về Đề xuất Khen thưởng …. (2)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp trên)

Ghi nhận, biểu dương và tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua theo đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ……. Tại Báo cáo số…. Ngày… ..tháng…….

…. (3) Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bình xét khen thưởng đối với cá nhân và cộng đồng (hoặc kính đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) bình xét và đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). các cá nhân và tập thể (có danh sách và hồ sơ kèm theo) như sau:

1. Dành cho nhóm (5)

– “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Cờ thi đua của Chính phủ”.

– “Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Tập thể lao động xuất sắc” …

2. Đối với cá nhân (5)

– “Huân chương”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

– “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”, “Chiến sĩ thi đua ngành tài nguyên và môi trường” …

(3) …………, kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên (4) xem xét, quyết định (có danh sách các tập thể và cá nhân đề nghị biểu dương, khen ngợi) . tham gia).

Người nhận:
– Như trên ;

– Phòng Kinh tế;
– ………… ..
– Lưu: VT,…

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Cần lưu ý:

(1): Địa danh.

(2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

(3): Tên cơ quan, đơn vị đề nghị khen thưởng.

(4): Ghi rõ chức vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

(5): Chỉ ghi số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong bài báo mẫu đơn Vui lòng.

.

Back to top button