Học tiếng Anh

Các tháng trong tiếng anh ? May là tháng mấy ?

Các tháng trong tiếng Anh: Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec là tháng mấy? Cũng như các thứ trong tuần đều có cách viết khác nhau để phân biệt. mỗi tháng đều có tên và cách viết riêng. Tuy nhiên có một số tháng có tên khá dài, quy cách đặt tên không tuân theo một quy luật nào cả. Điều đó làm cho các bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh dễ nhầm lẫn.

Cũng bởi vậy mà gây ra rất nhiều khó khăn đối với người học. Có bạn học 12 năm vẫn chưa biết cách đọc và ghi ngày tháng. Trong bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số thông tin cần thiết về tháng. Cũng như cách viết thời gian sao cho đúng trong tiếng anh.

Các tháng trong tiếng anh
Các tháng trong tiếng anh

1. Các tháng trong tiếng anh


Sau đây là danh sách 12 tháng, ký tự viết tắt, và phiên âm từng tháng.

Tháng Tháng trong tiếng Anh Viết Tắt Phiên âm
Tháng 1 January Jan [‘dʒænjʊərɪ]
Tháng 2 February Feb [‘febrʊərɪ]
Tháng 3 March Mar [mɑrtʃ /mɑːtʃ]
Tháng 4 April Apr [‘eɪprəl]
Tháng 5 May May [meɪ]
Tháng 6 June Jun [dʒuːn]
Tháng 7 July Jul [/dʒu´lai/]
Tháng 8 August Aug [ɔː’gʌst]
Tháng 9 September Sep [sep’tembə]
Tháng 10 October Oct [ɒk’təʊbə]
Tháng 11 November Nov [nəʊ’vembə]
Tháng 12 December Dec [dɪ’sembə]

Các tháng trong tiếng Anh

January là tháng mấy ?


 • January là tháng 1

February là tháng mấy ?


 • February là tháng 2

March là tháng mấy ?


 • March là tháng 3

April là tháng mấy ?


 • April là tháng 4

May là tháng mấy ?


 • May là tháng 5

June là tháng mấy ?


 • June là tháng 6

July là tháng mấy ?


 • July là tháng 7

August là tháng mấy ?


 • August là tháng 8

September là tháng mấy ?


 • September là tháng 9

October là tháng mấy ?


 • October là tháng 10

November là tháng mấy ?


 • November là tháng 11

December là tháng mấy ?


 • December là tháng 12

2. Giới từ đi với tháng trong tiếng Anh


In + Month

On + Day

 • Khi một chuỗi thời gian có cả ngày tháng ta dùng giới từ On.
 • Trước tháng không dùng The, tên tháng được viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ:

 • February is the shortest month of the year, with only 28 days.

=> Tháng hai là tháng ngắn nhất trong năm, chỉ có 28 ngày

 • We are going to finish the exam in June

=> Chúng tôi sẽ kết thúc bài thi vào tháng 6

 • The summer starts in June, every years.

=> Mùa hè bắt đầu vào tháng 6 hằng năm.

 • It’s very cold in December.

=> Trời rất lạnh vào tháng mười hai.

3. Đáp án các tháng tiếng anh là gì


Tháng 1 tiếng anh là gì?

 • Tháng 1: January

Tháng 2 tiếng anh là gì?

 • Tháng 2: February

Tháng 3 tiếng anh là gì?

 • Tháng 3: March

Tháng 4 tiếng anh là gì?

 • Tháng 4: April

Tháng 5 tiếng anh là gì?

 • Tháng 5: May

Tháng 6 tiếng anh là gì?

 • Tháng 6: June

Tháng 7 tiếng anh là gì?

 • Tháng 7: July

Tháng 8 tiếng anh là gì?

 • Tháng 8: August

Tháng 9 tiếng anh là gì?

 • Tháng 9: September

Tháng 10 tiếng anh là gì?

 • Tháng 10: October

Tháng 11 tiếng anh là gì?

 • Tháng 11: November

Tháng 12 tiếng anh là gì?

 • Tháng 12: December

 

Trả lời

Back to top button