Pháp Luật

Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017


Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 – Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017


Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2017. Theo đó, Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Mời các bạn tham khảo.

Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Nghị quyết số: 379/2017/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội và ý kiến của các cơ quan hữu quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội các dự thảo, dự án sau đây:

a) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

b) Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4).

2. Lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án sau đây:

a) Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

b) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;

b) Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào kỳ họp thứ 3

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 như sau:

STT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan chủ trì thẩm tra Cơ quan tham gia thẩm tra
1 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự Chính phủ Ủy ban Tư pháp HĐDT và các Ủy ban của QH
2 Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Chính phủ Ủy ban Kinh tế Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng Chính phủ Ủy ban Kinh tế Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 – Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017


Nghị quyết 379/2017/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 04 tháng 5 năm 2017. Theo đó, Nghị quyết cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Mời các bạn tham khảo.

Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017

Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Nghị quyết số: 379/2017/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2017

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình của Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội và ý kiến của các cơ quan hữu quan;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

1. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội các dự thảo, dự án sau đây:

a) Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

b) Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 3 theo quy trình tại một kỳ họp);

c) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, thông qua tại kỳ họp thứ 4).

2. Lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến từ kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 các dự án sau đây:

a) Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

b) Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

3. Đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 các dự án sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động;

b) Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện.

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào kỳ họp thứ 3

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự thảo, dự án được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 tại kỳ họp thứ 3 như sau:

STT Tên dự án Cơ quan trình Cơ quan chủ trì thẩm tra Cơ quan tham gia thẩm tra
1 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự Chính phủ Ủy ban Tư pháp HĐDT và các Ủy ban của QH
2 Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Chính phủ Ủy ban Kinh tế Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng Chính phủ Ủy ban Kinh tế Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính, Ngân sách

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button