Biểu mẫuTài Liệu

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được Bộ Tài chính ban hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC, nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu phiếu cùng cách lập theo Thông tư 133:

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….

Số: ……………

Bộ phận: ………………………………………

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do: còn sử dụng hay trả lại

A

B

c

D

1

E

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

– Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

– Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

  • Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
  • Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

  • 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có).
  • 1 bản giao cho phòng kế toán.

Mẫu 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ được Bộ Tài chính ban hành kèm Thông tư 133/2016/TT-BTC, nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ. Mời các bạn cùng theo dõi mẫu phiếu cùng cách lập theo Thông tư 133:

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….

Số: ……………

Bộ phận: ………………………………………

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do: còn sử dụng hay trả lại

A

B

c

D

1

E

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Cách lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

– Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

– Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

  • Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.
  • Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

  • 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có).
  • 1 bản giao cho phòng kế toán.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button