Biểu mẫuTài Liệu

Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn

Cẩm Nang Tiếng Anh xi giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn là mẫu phiếu tổng hợp kết quả đánh giá giáo của giáo viên tự đánh giá và qua đánh giá của tổ chuyên môn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Phòng GD&ĐT:…………………………………………………………………………….,…..

Trường: ………………………………………………Năm học:……………………….

Tổ chuyên môn:…………………………………………………………………………………….

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

……………, ngày. . . . . tháng . . . . năm 20……

Tổ trưởng tổ chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xi giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn là mẫu phiếu tổng hợp kết quả đánh giá giáo của giáo viên tự đánh giá và qua đánh giá của tổ chuyên môn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Phòng GD&ĐT:…………………………………………………………………………….,…..

Trường: ………………………………………………Năm học:……………………….

Tổ chuyên môn:…………………………………………………………………………………….

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Đánh giá của Tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

……………, ngày. . . . . tháng . . . . năm 20……

Tổ trưởng tổ chuyên môn

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page