Lớp 12Môn HóaMôn Toán

Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022

Dưới đây là nội dung Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022 được HOC247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

1. Cơ sở và phương pháp tư duy

Bản chất của phản ứng xà phòng hóa este

+ Este dạng thường (CH3COOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOOCH2C6H5; C6H5COOCH3,…)

(underbrace { – COOR’}_{Chuc{rm{ este cua ancol}}} – + underbrace {MOH}_{NaOH,KOH} to underbrace { – COOM}_{Muoi{rm{ cua axit cacboxylic}}} + underbrace {R’OH}_{ancol} to {rm{ }}{n_{MOH(pu)}} = {n_{ – OH(ancol)}} = {n_{chuc{rm{ este cua ancol}}}})

+ Este của phenol (HCOOC6H5; HCOOC6H4CH3; CH3COOC6H5,…)

(underbrace { – COO{C_6}{H_4}R’}_{chuc{rm{ este cua phenol}}}’ + 2underbrace {MOH}_{NaOH,KOH} to underbrace { – COOM}_{Muoi{rm{ cua axit cacboxylic}}} + underbrace {R”{C_6}{H_4}OM}_{Muoi{rm{ phenolat}}} + {H_2}O to {n_{MO{H_{(pu)}}}} = 2{n_{chuc{rm{ este cua phenol}}}})Dấu hiệu este của phenol

+ Không nhìn thấy từ khóa “ mạch hở”

+ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được “phần hơi chỉ có H2O”

({n_{MOH(pu)}} > sum {{n_{ – COO – }}} )

Tư duy giải toán

+ h(left{ begin{array}{l} este,ancol\ este,phenol end{array} right.) → ( to left{ begin{array}{l} nunderbrace {_{{rm{phenol}}}}_{ – COO – {C_6}{H_{4 – }}} = {n_{{H_2}O}} = sum {{n_{MOH(pu)}} – sum {{n_{ – COO – }}} } \ {n_{ – OH({rm{ancol)}}}} = nunderbrace {_{{rm{ancol}}}}_{ – COO – {C_{(no)}}} = sum {{n_{ – COO – }} – {n_{{rm{phenol}}}}} end{array} right.)

({m_{chat,huu,co}} + {m_{MOH(pu)}} = {m_{muoi}} + {m_{{H_2}O}} + {m_{ancol}})

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 16,2 gam.                   

B. 22,0 gam.                   

C. 19,8 gam.                   

D. 23,8 gam.

Hướng dẫn giải

   nNaOH = 0,3 mol

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

    0,1                        0,2                0,1                   0,1

→ mrắn = mCH3COONa + mC6H5ONa + mNaOH dư

            = 0,1.82 + 116.0,1 + 40.0,1 = 23,8g

* Lưu ý: Nếu trong hỗn hợp este đơn chức mà

– n-COO- < nNaOH

– n-OH của ancol tạo ra < nNaOH

– có tạo ra nước

→ trong hỗn hợp đó có este của phenol.

Ví dụ 2: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 120.   

B. 240.      

C. 190.    

D. 100.

Hướng dẫn giải

nE = 0,12 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

 x                    x              x                     x

R-COO-C6H4R’’+ 2NaOH → R-COONa + R’’C6H4ONa + H2O

 y                            2y               y                     y                        y

nE = x + y = 0,12 (1)

mancol = (3,83 + x)

theo ĐLBTKL: meste + mNaOH = mmuối + mR’OH  + mH2O

16,32 + 40(x + 2y) = 18,78 + (3,83 + x) + 18y (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,05 mol và y = 0,07 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,19 mol

→ V = 0,19 lit = 190 ml

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đỉmetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 g X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được mg hỗn hợp muối và 15,6g hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc)

Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3g X bằng oxi thu được 92,4 g CO2 và 26,1g H2O. Giá trị của m là

A. 54,3.   

B. 58,2.   

C. 57,9.   

D. 52,5.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 2,1 mol và nH2O = 1,45 mol

theo ĐLBT nguyên tố O:

→ n-COO- = (mX – mC – mH)/32 = 0,6 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

 x                    x              x                     x

R-COO-C6H5+ 2NaOH → R-COONa + C6H5ONa + H2O

 y                            2y               y               y                  y

nancol = x = 2nH2 = 0,25.2 = 0,5 mol

nX = n-COO- = x + y = 0,6 mol

→ y = 0,1 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,7 mol

Theo ĐLBTKL: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

→ mmuối = 47,3 + 0,7.40 – 15,6 – 0,1.18 = 57,9g

Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (không chứa nhóm chức nào khác). Cho 0,08 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được ancol etylic nguyên chất và 8,32 gam hỗn hợp chứa 2 muối trong đó có 1 muối tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 30,96%.                   

B. 42,37%.                   

C. 33,33%                     

D. 40,32%.

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Muối tham gia phản ứng tráng bạc là HCOONa

nNaOH > n­este đơn chức → có HCOOC2H5 x mol và HCOOC6H4R’y mol

Hh X (HCOOC2H5 x mol và HCOOC6H4R’y mol) + NaOH (x + 2y mol) →8,32g hh muối (HCOONa (x + y mol) + NaOC6H4R’ (y mol)) + C2H5OH (x mol) + H2O (y mol)

Ta có: nX = x + y = 0,08 (1)

           nNaOH = x + 2y = 0,1 (2)

Giải hệ (1) và (2) → x = 0,06 mol và y = 0,02 mol

→ mmuối = 68. (x + y) + (115 + MR’) = 8,32

→ MR’ = 29 (-C2H5)

%kleste lớn hơn = 150.0,02.100/(74.0,06 + 150.0,02) = 40,32%

→ Đáp án D

3. Bài tập luyện tập

Câu 1: Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2) cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là

A. 25,82 gam                       

B. 22,08 gam                  

C. 24,24 gam                  

D. 28,08 gam

Câu 2: Đun nóng 4,08 gam phenyl axetat với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn, biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 100%. Giá trị của m là

A. 8,08.                               

B. 7,54.                           

C. 5,94.                           

D. 6,28.

Câu 3: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

A. 25,20 gam                      

B. 27,44 gam                  

C. 29,52 gam                  

D. 29,60 gam

Câu 4: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và phenyl axetat (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 28,6.                               

B. 23,2.                           

C. 25,2.                           

D. 11,6.

Câu 5: Cho 11,92 gam hỗn hợp gồm etyl axetat, metyl propionat và pheyl fomat phản ứng với dung dịch NaOH dư, thấy có tối đa 6,4 gam NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của phenyl fomat có giá trị gần nhất với

A. 41                                   

B. 59                               

C. 52                               

D. 48

Câu 6: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 5                                     

B. 2                                 

C. 3                                 

D. 4

Câu 7: Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08 gam hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6 gam NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là

A. 3,34 gam                         

B. 4,96 gam                    

C. 5,32 gam                    

D. 5,50 gam

Câu 8: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 190                                 

B. 120                             

C. 100                             

D. 240

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là

A. 21,9                                

B. 30,4                            

C. 20,1                            

D. 22,8

Câu 10: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 0,82 gam                         

B. 0,68 gam                    

C. 2,72 gam                    

D. 3,40 gam

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 22 của tài liệu các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 đề tải về máy)—

ĐÁP ÁN PHẦN LUYỆN TẬP

1B 2B 3A 4C 5A 6D 7A 8A 9A 10A 11A
12B 13C 14D 15D 16C 17B 18C 19B 20B 21C 22B

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

  • Chuyên đề giải một số dạng bài tập Este – Lipit môn Hóa học 12 năm 2021-2022
  • Phương pháp giải dạng bài tập chuyên đề Este – Lipit môn Hóa học 12 năm 2021

Thi online

  • 40 câu trắc nghiệm chủ đề Este – Lipit môn Hóa học lớp 12

Xem thêm về bài viết

Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022

Dưới đây là nội dung Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022 được HOC247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

1. Cơ sở và phương pháp tư duy

– Bản chất của phản ứng xà phòng hóa este

+ Este dạng thường (CH3COOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOOCH2C6H5; C6H5COOCH3,…)

(underbrace { – COOR’}_{Chuc{rm{ este cua ancol}}} – + underbrace {MOH}_{NaOH,KOH} to underbrace { – COOM}_{Muoi{rm{ cua axit cacboxylic}}} + underbrace {R’OH}_{ancol} to {rm{ }}{n_{MOH(pu)}} = {n_{ – OH(ancol)}} = {n_{chuc{rm{ este cua ancol}}}})

+ Este của phenol (HCOOC6H5; HCOOC6H4CH3; CH3COOC6H5,…)

(underbrace { – COO{C_6}{H_4}R’}_{chuc{rm{ este cua phenol}}}’ + 2underbrace {MOH}_{NaOH,KOH} to underbrace { – COOM}_{Muoi{rm{ cua axit cacboxylic}}} + underbrace {R”{C_6}{H_4}OM}_{Muoi{rm{ phenolat}}} + {H_2}O to {n_{MO{H_{(pu)}}}} = 2{n_{chuc{rm{ este cua phenol}}}})– Dấu hiệu este của phenol

+ Không nhìn thấy từ khóa “ mạch hở”

+ Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được “phần hơi chỉ có H2O”

+ ({n_{MOH(pu)}} > sum {{n_{ – COO – }}} )

– Tư duy giải toán

+ h2 (left{ begin{array}{l} este,ancol\ este,phenol end{array} right.) → ( to left{ begin{array}{l} nunderbrace {_{{rm{phenol}}}}_{ – COO – {C_6}{H_{4 – }}} = {n_{{H_2}O}} = sum {{n_{MOH(pu)}} – sum {{n_{ – COO – }}} } \ {n_{ – OH({rm{ancol)}}}} = nunderbrace {_{{rm{ancol}}}}_{ – COO – {C_{(no)}}} = sum {{n_{ – COO – }} – {n_{{rm{phenol}}}}} end{array} right.)

({m_{chat,huu,co}} + {m_{MOH(pu)}} = {m_{muoi}} + {m_{{H_2}O}} + {m_{ancol}})

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 0,1 mol phenyl axetat tác dụng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Kết thúc phản ứng, cô cạn dung dịch thì khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 16,2 gam.                   

B. 22,0 gam.                   

C. 19,8 gam.                   

D. 23,8 gam.

Hướng dẫn giải

   nNaOH = 0,3 mol

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

    0,1                        0,2                0,1                   0,1

→ mrắn = mCH3COONa + mC6H5ONa + mNaOH dư

            = 0,1.82 + 116.0,1 + 40.0,1 = 23,8g

* Lưu ý: Nếu trong hỗn hợp este đơn chức mà

– n-COO- < nNaOH

– n-OH của ancol tạo ra < nNaOH

– có tạo ra nước

→ trong hỗn hợp đó có este của phenol.

Ví dụ 2: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 120.   

B. 240.      

C. 190.    

D. 100.

Hướng dẫn giải

nE = 0,12 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

 x                    x              x                     x

R-COO-C6H4R’’+ 2NaOH → R-COONa + R’’C6H4ONa + H2O

 y                            2y               y                     y                        y

nE = x + y = 0,12 (1)

mancol = (3,83 + x)

theo ĐLBTKL: meste + mNaOH = mmuối + mR’OH  + mH2O

16,32 + 40(x + 2y) = 18,78 + (3,83 + x) + 18y (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,05 mol và y = 0,07 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,19 mol

→ V = 0,19 lit = 190 ml

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm metyl fomat, đỉmetyl oxalat, glixerol triaxetat và phenyl axetat. Thủy phân hoàn toàn 47,3 g X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được mg hỗn hợp muối và 15,6g hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho Y tác dụng với Na dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc)

Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 47,3g X bằng oxi thu được 92,4 g CO2 và 26,1g H2O. Giá trị của m là

A. 54,3.   

B. 58,2.   

C. 57,9.   

D. 52,5.

Hướng dẫn giải

nCO2 = 2,1 mol và nH2O = 1,45 mol

theo ĐLBT nguyên tố O:

→ n-COO- = (mX – mC – mH)/32 = 0,6 mol

R-COO-R’ + NaOH → R-COONa + R’OH

 x                    x              x                     x

R-COO-C6H5+ 2NaOH → R-COONa + C6H5ONa + H2O

 y                            2y               y               y                  y

nancol = x = 2nH2 = 0,25.2 = 0,5 mol

nX = n-COO- = x + y = 0,6 mol

→ y = 0,1 mol

→ nNaOH = x + 2y = 0,7 mol

Theo ĐLBTKL: mX + mNaOH = mmuối + mancol + mH2O

→ mmuối = 47,3 + 0,7.40 – 15,6 – 0,1.18 = 57,9g

Ví dụ 4: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (không chứa nhóm chức nào khác). Cho 0,08 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được ancol etylic nguyên chất và 8,32 gam hỗn hợp chứa 2 muối trong đó có 1 muối tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 30,96%.                   

B. 42,37%.                   

C. 33,33%                     

D. 40,32%.

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Muối tham gia phản ứng tráng bạc là HCOONa

nNaOH > n­este đơn chức → có HCOOC2H5 x mol và HCOOC6H4R’y mol

Hh X (HCOOC2H5 x mol và HCOOC6H4R’y mol) + NaOH (x + 2y mol) →8,32g hh muối (HCOONa (x + y mol) + NaOC6H4R’ (y mol)) + C2H5OH (x mol) + H2O (y mol)

Ta có: nX = x + y = 0,08 (1)

           nNaOH = x + 2y = 0,1 (2)

Giải hệ (1) và (2) → x = 0,06 mol và y = 0,02 mol

→ mmuối = 68. (x + y) + (115 + MR’) = 8,32

→ MR’ = 29 (-C2H5)

%kleste lớn hơn = 150.0,02.100/(74.0,06 + 150.0,02) = 40,32%

→ Đáp án D

3. Bài tập luyện tập

Câu 1: Đun nóng 14,64 gam este X (C7H6O2) cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch thu được lượng muối khan là

A. 25,82 gam                       

B. 22,08 gam                  

C. 24,24 gam                  

D. 28,08 gam

Câu 2: Đun nóng 4,08 gam phenyl axetat với 100ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn, biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 100%. Giá trị của m là

A. 8,08.                               

B. 7,54.                           

C. 5,94.                           

D. 6,28.

Câu 3: Cho 23,44 gam hỗn hợp gồm phenyl axetat và etyl benzoat tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là.

A. 25,20 gam                      

B. 27,44 gam                  

C. 29,52 gam                  

D. 29,60 gam

Câu 4: Cho 16,6 gam hỗn hợp X gồm metyl fomat và phenyl axetat (tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2) tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 28,6.                               

B. 23,2.                           

C. 25,2.                           

D. 11,6.

Câu 5: Cho 11,92 gam hỗn hợp gồm etyl axetat, metyl propionat và pheyl fomat phản ứng với dung dịch NaOH dư, thấy có tối đa 6,4 gam NaOH phản ứng. Phần trăm khối lượng của phenyl fomat có giá trị gần nhất với

A. 41                                   

B. 59                               

C. 52                               

D. 48

Câu 6: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là

A. 5                                     

B. 2                                 

C. 3                                 

D. 4

Câu 7: Hỗn hợp 2 este X và Y là hợp chất thơm có cùng công thức phân tử là C8H8O2. Cho 4,08 gam hỗn hợp trên phản ứng với vừa đủ dung dịch chứa 1,6 gam NaOH, thu được dung dịch Z chứa 3 chất hữu cơ. Khối lượng muối có trong dung dịch Z là

A. 3,34 gam                         

B. 4,96 gam                    

C. 5,32 gam                    

D. 5,50 gam

Câu 8: Hỗn hợp E gồm bốn este đều có công thức C8H8O2 và có vòng benzen. Cho 16,32 gam E tác dụng tối đa với V ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 18,78 gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X vào bình đựng kim loại Na dư, sau khi phản ứng kết thúc khối lượng chất rắn trong bình tăng 3,83 gam so với ban đầu. Giá trị của V là

A. 190                                 

B. 120                             

C. 100                             

D. 240

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp X gồm ba este đều đơn chức tác dụng tối đa với 350 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 28,6 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Giá trị của m là

A. 21,9                                

B. 30,4                            

C. 20,1                            

D. 22,8

Câu 10: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

A. 0,82 gam                         

B. 0,68 gam                    

C. 2,72 gam                    

D. 3,40 gam

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 22 của tài liệu các em vui lòng xem Online hoặc Đăng nhập vào HOC247 đề tải về máy)—

ĐÁP ÁN PHẦN LUYỆN TẬP

1B
2B
3A
4C
5A
6D
7A
8A
9A
10A
11A

12B
13C
14D
15D
16C
17B
18C
19B
20B
21C
22B

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Phương pháp giải bài toán về este của Phenol môn Hóa học 12 năm 2021 – 2022. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau:

Chuyên đề giải một số dạng bài tập Este – Lipit môn Hóa học 12 năm 2021-2022
Phương pháp giải dạng bài tập chuyên đề Este – Lipit môn Hóa học 12 năm 2021

Thi online

40 câu trắc nghiệm chủ đề Este – Lipit môn Hóa học lớp 12

Phương pháp giải bài toán CO2, SO2 tác dụng với kiềm môn Hóa học 12 năm 2021

196

Giải bài toán oxit kim loại phản ứng với HCl, H2SO4 (loãng) môn Hóa học 12 năm 2021

244

Phương pháp giải dạng bài tập kim loại và hợp chất của kim loại tác dụng với dung dịch muối môn Hóa học 12 năm 2021

173

Hai dạng bài tập về cơ bản về Đisaccarit môn Hóa học 12 năm 2021

509

Lý thuyết và các bài tập cơ bản giải toán điện phân môn Hóa học 12 năm 2021

271

Một số dạng bài tập về định luật bảo toàn điện tích thường gặp trong kì thi THPT QG năm 2021 môn Hóa học

241

#Phương #pháp #giải #bài #toán #về #este #của #Phenol #môn #Hóa #học #năm


#Phương #pháp #giải #bài #toán #về #este #của #Phenol #môn #Hóa #học #năm

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button