Pháp Luật

Quyết định 05/QĐ-TANDTC Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017


Quyết định 05/QĐ-TANDTC – Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017


Chánh án TANDTC ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017. Theo đó, năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán với 6 lần thi. Mời các bạn xem Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Phân biệt Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 05/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THI TUYỂN CHỌN, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN NĂM 2017

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tòa án nhân dân năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Giám đốc Học viện Tòa án, Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN
  • Như Điều 3;
  • Các đồng chí thành viên HĐTTC Thẩm phán;
  • Lưu: Vụ TCCB (P5).
Nguyễn Hòa Bình

KẾ HOẠCH
THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TANDTC ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tòa án nhân dân năm 2017;

Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp với các nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân các cấp và Tòa án quân sự theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và số Thẩm phán giảm tự nhiên do nghỉ hưu, chuyển công tác, được nâng ngạch,…

2. Yêu cầu

a) Việc thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán phải tuân thủ quy định của pháp luật, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu tham dự kỳ thi theo quy định.

c) Kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, lựa chọn được người xứng đáng để đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán.

d) Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán.

II. KỲ THI TỔ CHỨC TRONG NĂM 2017

Năm 2017 Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp tổ chức thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán, 3 kỳ với 6 lần thi cụ thể như sau:

1. Kỳ thi thứ nhất: tháng 5 năm 2017;

1.1. Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp “Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng” và thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp “Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện” (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao).

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/5/2017);

– Thời gian thi: ngày 19 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).

1.2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bố tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 22 đến ngày 25/5/2017);

– Thời gian thi: ngày 26 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).

1.3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 29 đến ngày 01/6/2017);

– Thời gian thi: ngày 02 tháng 6 năm 2017 (sáng và chiều).

2. Kỳ thi thứ hai: tháng 8 năm 2017

Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 07 đến ngày 10/8/2017);

– Thời gian thi: ngày 11 tháng 8 năm 2017 (sáng và chiều).

3. Kỳ thi thứ ba: tháng 11 năm 2017

3.1. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

– Thời gian ôn tập thi là 4 ngày (từ ngày 20 đến ngày 23/11/2017);

– Thời gian thi: ngày 24 tháng 11 năm 2017 (sáng và chiều).

3.2. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi là 4 ngày (từ ngày 27 đến ngày 30/11/2017);

– Thời gian thi: ngày 01 tháng 12 năm 2017 (sáng và chiều).

4. Địa điểm thi: Các kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán trong năm 2017 được tổ chức tại trụ sở Học viện Tòa án, số 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.

III- NỘI DUNG CÁC KỲ THI

A. Kỳ thi thứ nhất

1. Thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp

1.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương hiện chưa là Thẩm phán cao cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).

1.2. Thi tuyển chọn, nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hiện còn thiếu 5 chỉ tiêu.

Về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chọn, nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

2.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).

2.2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) và Tòa án quân sự quân khu theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, chuyển công tác, được nâng ngạch, …

a) Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự cấp quân khu còn thiếu, tính đến ngày 30/6/2017.

b) Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

3.1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3.2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án quân sự khu vực theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp hoặc chuyển công tác khác hiện còn thiếu, tính đến ngày 30/6/2017.

3.3. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

Quyết định 05/QĐ-TANDTC – Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017


Chánh án TANDTC ký ban hành Quyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017. Theo đó, năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán với 6 lần thi. Mời các bạn xem Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Phân biệt Tố tụng hình sự và Tố tụng dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 05/QĐ-TANDTC Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THI TUYỂN CHỌN, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN NĂM 2017

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tòa án nhân dân năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Giám đốc Học viện Tòa án, Trưởng ban Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: CHÁNH ÁN
  • Như Điều 3;
  • Các đồng chí thành viên HĐTTC Thẩm phán;
  • Lưu: Vụ TCCB (P5).
Nguyễn Hòa Bình

KẾ HOẠCH
THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP, NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP, THẨM PHÁN CAO CẤP NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-TANDTC ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp;

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tòa án nhân dân năm 2017;

Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp với các nội dung cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bổ sung số lượng Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân các cấp và Tòa án quân sự theo Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 01/7/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và số Thẩm phán giảm tự nhiên do nghỉ hưu, chuyển công tác, được nâng ngạch,…

2. Yêu cầu

a) Việc thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán phải tuân thủ quy định của pháp luật, Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Phải bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu tham dự kỳ thi theo quy định.

c) Kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, lựa chọn được người xứng đáng để đề nghị bổ nhiệm làm Thẩm phán.

d) Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán.

II. KỲ THI TỔ CHỨC TRONG NĂM 2017

Năm 2017 Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp tổ chức thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán, 3 kỳ với 6 lần thi cụ thể như sau:

1. Kỳ thi thứ nhất: tháng 5 năm 2017;

1.1. Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp “Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng” và thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp “Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện” (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao).

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 15 đến ngày 18/5/2017);

– Thời gian thi: ngày 19 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).

1.2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp để bổ sung cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bố tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao.

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 22 đến ngày 25/5/2017);

– Thời gian thi: ngày 26 tháng 5 năm 2017 (sáng và chiều).

1.3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 29 đến ngày 01/6/2017);

– Thời gian thi: ngày 02 tháng 6 năm 2017 (sáng và chiều).

2. Kỳ thi thứ hai: tháng 8 năm 2017

Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi 4 ngày (từ ngày 07 đến ngày 10/8/2017);

– Thời gian thi: ngày 11 tháng 8 năm 2017 (sáng và chiều).

3. Kỳ thi thứ ba: tháng 11 năm 2017

3.1. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

– Thời gian ôn tập thi là 4 ngày (từ ngày 20 đến ngày 23/11/2017);

– Thời gian thi: ngày 24 tháng 11 năm 2017 (sáng và chiều).

3.2. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

– Thời gian ôn tập thi là 4 ngày (từ ngày 27 đến ngày 30/11/2017);

– Thời gian thi: ngày 01 tháng 12 năm 2017 (sáng và chiều).

4. Địa điểm thi: Các kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán trong năm 2017 được tổ chức tại trụ sở Học viện Tòa án, số 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.

III- NỘI DUNG CÁC KỲ THI

A. Kỳ thi thứ nhất

1. Thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán cao cấp

1.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự quân khu và tương đương hiện chưa là Thẩm phán cao cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).

1.2. Thi tuyển chọn, nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hiện còn thiếu 5 chỉ tiêu.

Về tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển chọn, nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 4 (trừ điểm c), Khoản 5 (trừ điểm d) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

2. Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp

2.1. Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực và tương đương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; Đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 6 tháng trở lên (tính từ 01/8/2017).

2.2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 661/TANDTC-TCCB ngày 01/11/2016 của Tòa án nhân dân tối cao) và Tòa án quân sự quân khu theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, chuyển công tác, được nâng ngạch, …

a) Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án quân sự cấp quân khu còn thiếu, tính đến ngày 30/6/2017.

b) Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

3. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

3.1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

3.2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa án quân sự khu vực theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội và do giảm tự nhiên, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp hoặc chuyển công tác khác hiện còn thiếu, tính đến ngày 30/6/2017.

3.3. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; Đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 5 năm trở lên (tính từ 01/8/2017).

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button