Tài LiệuVăn bản pháp luật

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. Theo đó, bao gồm:

 • 04 biểu mẫu về ngân sách bộ, ngành;
 • 10 biều mẫu về ngân sách địa phương;
 • 02 biểu mẫu về các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương;
 • 05 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng;
 • 23 biểu mẫu về hồ sơ chung.

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành 60 mẫu biểu hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016. Theo đó, bao gồm:

 • 04 biểu mẫu về ngân sách bộ, ngành;
 • 10 biều mẫu về ngân sách địa phương;
 • 02 biểu mẫu về các đơn vị dự toán, ban quản lý dự án trực thuộc bộ, ngành, địa phương;
 • 05 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư xây dựng;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán chương trình mục tiêu;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng;
 • 04 biểu mẫu trong lĩnh vực kiểm toán quốc phòng, an ninh, tài chính đảng;
 • 23 biểu mẫu về hồ sơ chung.

Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2016 và thay thế Quyết định 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012.

Có thể bạn quan tâm

Check Also
Close
Back to top button