Tài LiệuVăn bản pháp luật

Quyết định 828/QĐ-BHXH

Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định quy trình quản lý người hưởng và chi trả, thanh quyết toán chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội… do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27/05/2016.

Ngoài ra, Quyết định 828 năm 2016 quy định thêm việc Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng theo hợp đồng ký với BHXH tỉnh thông qua hình thức: tài khoản cá nhân cho người hưởng và bằng tiền mặt.

Một số điểm chính của quyết định 828/QĐ-BHXH

1. Nguyên tắc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định 828

Theo đó, việc quản lý cũng như chi trả các chế độ bảo hiểm cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Đúng chế độ, chính sách hiện hành, đúng người được hưởng, bảo đảm chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ của người hưởng, thủ tục chi trả đơn giản, thuận tiện, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch.

2. Công tác quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo Quyết định 828/BHXH

BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm quản lý các đối tượng hưởng sau:

 • BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (không bao gồm người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp);
 • BHXH tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý;
 • BHXH huyện chịu trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp các trường hợp giảm, di chuyển…

3. Công tác tổ chức chi trả theo Quyết định số 828 của Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 828 phân cấp cho BHXH tỉnh và BHXH huyện tiến hành chi trả đối với các đối tượng hưởng theo các chế độ sau:

 • BHXH tỉnh: Ốm đau, thai sản; trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN; trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN; chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, chi phí giám định thương tật, bệnh tật…
 • BHXH huyện: Chi chế độ ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN) cho người lao động, chi chế độ BHXH một lần đối với người đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư…

4. Phương thức và hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định 828/QĐ-BHXH sẽ được chi trả theo các hình thức như:

 • Thông qua đơn vị sử dụng lao động;
 • Thông qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng;
 • Trực tiếp bằng tiền mặt.

Về phương thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân các chế độ BHXH theo phân cấp cho người hưởng. Đối với chi trả chế độ cho các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị (không chi bằng tiền mặt cho các đơn vị).

Nội dung quyết định 828/QĐ-BHXH được tóm tắt qua mục lục sau

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định các từ, cụm từ viết rút gọn, viết tắt
 • Điều 3. Trách nhiệm quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 5. Nguồn kinh phí và nội dung chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 6. Hệ thống mẫu, biểu, sổ sách sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH.

Chương II: Công tác quản lý người hưởng các chế độ bhxh hàng tháng

Mục 1. Phân cấp quản lý người hưởng

 • Điều 7. Phân cấp quản lý người hưởng
 • Điều 8. Phương thức quản lý người hưởng
 • Điều 9. Quản lý dữ liệu về người hưởng

Mục 2. Quy trình quản lý người hưởng

 • Điều 10. Quy trình báo tăng người hưởng, tiếp tục in danh sách chi trả đối với người hưởng có thời gian từ 6 tháng trở lên không đến nhận tiền
 • Điều 11. Quy trình báo giảm người hưởng, tạm dừng in danh sách chi trả đối với người hưởng có thời gian từ 6 tháng trở lên không đến nhận tiền
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện trong quản lý người hưởng
 • Điều 13. Trách nhiệm của người hưởng, người được ủy quyền

Chương III: Công tác tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Mục 1. Phân cấp chi trả

 • Điều 14. Phân cấp nội dung chi trả
 • Điều 15. Phương thức và hình thức chi trả
 • Điều 16. Tổ chức chi trả và thanh quyết toán

Mục 2. Quy trình chi trả các chế độ bhxh hàng tháng

 • Điều 17. Trách nhiệm của BHXH tỉnh
 • Điều 18. Trách nhiệm của BHXH huyện
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan bưu điện
 • Điều 20. Trách nhiệm của người hưởng
 • Điều 21. Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người hưởng

Mục 3. Quy trình chi trả các chế độ bhxh một lần

 • Điều 22. Cơ quan BHXH chi trả chế độ BHXH một lần
 • Điều 23. Chi trả chế độ BHXH một lần thông qua cơ quan Bưu điện
 • Điều 24. Trách nhiệm của người hưởng

Mục 4. Quy trình chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

 • Điều 25. Chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK thông qua đơn vị sử dụng lao động
 • Điều 26. Cơ quan BHXH chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK thông qua tài khoản cá nhân cho người lao động
 • Điều 27. Chi trả chế độ thai sản cho người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi

Mục 5. Quy trình chi trả các chế độ BHTN

 • Điều 28. Chi trả trợ cấp thất nghiệp
 • Điều 29. Chi hỗ trợ học nghề
 • Điều 30. Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mục 6. Quy trình khấu trừ chế độ bhxh, bhtn để thực hiện quyết định khấu trừ của các cơ quan có thẩm quyền

 • Điều 31. Trách nhiệm của BHXH huyện
 • Điều 32. Trách nhiệm của BHXH tỉnh
 • Điều 33. Trách nhiệm của cơ quan bưu điện
 • Điều 34. Trách nhiệm của người hưởng
 • Điều 35. Trách nhiệm của các cơ quan ra quyết định khấu trừ

Chương IV: Tổ chức thực hiện

 • Điều 36. Các nội dung chuyển tiếp
 • Điều 37. Trách nhiệm của các đơn vị

Phụ lục và biểu mẫu kèm theo quyết định 828/QĐ-BHXH

 • Phụ lục số 01: Danh mục các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi BHXH, BHTN
 • Phụ lục số 02: Hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 • Mẫu số 1a-CBH: Thông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Mẫu số 1b-CBH: Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH
 • Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng
 • Mẫu số 3-CBH: Báo cáo tăng, giảm lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 4-CBH: Báo cáo chi chế độ bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp
 • Mẫu số 6-CBH: Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 7-CBH: Danh sách người hưởng chưa nhận các chế độ bhxh hàng tháng
 • Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9b-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9c-CBH: Danh sách người hưởng chế độ bhxh hàng tháng thay đổi nơi nhận, hình thức nhận
 • Mẫu số 10-CBH: Danh sách báo tiếp tục in danh sách chi trả
 • Mẫu số 11-CBH: Danh sách báo tăng hưởng các chế độ bhxh hàng tháng
 • Mẫu số danh sách điều chỉnh hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 14-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 15-CBH: Dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện
 • Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần
 • Mẫu số 17-CBH: Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH
 • Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
 • Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH
 • Mẫu số 20-CBH: Giấy nhận tiền, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 21-CBH: Thông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH
 • Mẫu số 22-CBH: Bảng thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần
 • Mẫu số 23-CB: Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản
 • Mẫu số 24-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí
 • Mẫu số 25-CBH: Danh sách người lao động đã được đào tạo
 • Mẫu số 26-CBH: Bảng thanh toán

Mời các bạn tải chi tiết nội dung quyết định 828/QĐ-BHXH cùng các biểu mẫu được ban hành.

Quyết định 828/QĐ-BHXH quy định quy trình quản lý người hưởng và chi trả, thanh quyết toán chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội… do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 27/05/2016.

Ngoài ra, Quyết định 828 năm 2016 quy định thêm việc Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả chế độ BHXH, BHTN cho người hưởng theo hợp đồng ký với BHXH tỉnh thông qua hình thức: tài khoản cá nhân cho người hưởng và bằng tiền mặt.

Một số điểm chính của quyết định 828/QĐ-BHXH

1. Nguyên tắc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Quyết định 828

Theo đó, việc quản lý cũng như chi trả các chế độ bảo hiểm cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Đúng chế độ, chính sách hiện hành, đúng người được hưởng, bảo đảm chi trả kịp thời và đầy đủ chế độ của người hưởng, thủ tục chi trả đơn giản, thuận tiện, chi trả các chế độ BHXH, BHTN được quản lý thống nhất, công khai, minh bạch.

2. Công tác quản lý người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo Quyết định 828/BHXH

BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm quản lý các đối tượng hưởng sau:

 • BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, hướng dẫn việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (không bao gồm người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp);
 • BHXH tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý;
 • BHXH huyện chịu trách nhiệm quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp các trường hợp giảm, di chuyển…

3. Công tác tổ chức chi trả theo Quyết định số 828 của Bảo hiểm xã hội

Quyết định số 828 phân cấp cho BHXH tỉnh và BHXH huyện tiến hành chi trả đối với các đối tượng hưởng theo các chế độ sau:

 • BHXH tỉnh: Ốm đau, thai sản; trợ cấp một lần khi bị TNLĐ-BNN; trợ cấp một lần khi chết do TNLĐ-BNN; chi hỗ trợ phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, chi phí giám định thương tật, bệnh tật…
 • BHXH huyện: Chi chế độ ốm đau, thai sản (bao gồm nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản và sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do TNLĐ-BNN) cho người lao động, chi chế độ BHXH một lần đối với người đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư…

4. Phương thức và hình thức chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo Quyết định 828/QĐ-BHXH sẽ được chi trả theo các hình thức như:

 • Thông qua đơn vị sử dụng lao động;
 • Thông qua tài khoản cá nhân của người lao động mở tại ngân hàng;
 • Trực tiếp bằng tiền mặt.

Về phương thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân các chế độ BHXH theo phân cấp cho người hưởng. Đối với chi trả chế độ cho các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở đào tạo nghề thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị (không chi bằng tiền mặt cho các đơn vị).

Nội dung quyết định 828/QĐ-BHXH được tóm tắt qua mục lục sau

Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định các từ, cụm từ viết rút gọn, viết tắt
 • Điều 3. Trách nhiệm quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 5. Nguồn kinh phí và nội dung chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Điều 6. Hệ thống mẫu, biểu, sổ sách sử dụng trong chi trả các chế độ BHXH.

Chương II: Công tác quản lý người hưởng các chế độ bhxh hàng tháng

Mục 1. Phân cấp quản lý người hưởng

 • Điều 7. Phân cấp quản lý người hưởng
 • Điều 8. Phương thức quản lý người hưởng
 • Điều 9. Quản lý dữ liệu về người hưởng

Mục 2. Quy trình quản lý người hưởng

 • Điều 10. Quy trình báo tăng người hưởng, tiếp tục in danh sách chi trả đối với người hưởng có thời gian từ 6 tháng trở lên không đến nhận tiền
 • Điều 11. Quy trình báo giảm người hưởng, tạm dừng in danh sách chi trả đối với người hưởng có thời gian từ 6 tháng trở lên không đến nhận tiền
 • Điều 12. Trách nhiệm của cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện trong quản lý người hưởng
 • Điều 13. Trách nhiệm của người hưởng, người được ủy quyền

Chương III: Công tác tổ chức chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Mục 1. Phân cấp chi trả

 • Điều 14. Phân cấp nội dung chi trả
 • Điều 15. Phương thức và hình thức chi trả
 • Điều 16. Tổ chức chi trả và thanh quyết toán

Mục 2. Quy trình chi trả các chế độ bhxh hàng tháng

 • Điều 17. Trách nhiệm của BHXH tỉnh
 • Điều 18. Trách nhiệm của BHXH huyện
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ quan bưu điện
 • Điều 20. Trách nhiệm của người hưởng
 • Điều 21. Quy trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người hưởng

Mục 3. Quy trình chi trả các chế độ bhxh một lần

 • Điều 22. Cơ quan BHXH chi trả chế độ BHXH một lần
 • Điều 23. Chi trả chế độ BHXH một lần thông qua cơ quan Bưu điện
 • Điều 24. Trách nhiệm của người hưởng

Mục 4. Quy trình chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

 • Điều 25. Chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK thông qua đơn vị sử dụng lao động
 • Điều 26. Cơ quan BHXH chi trả chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK thông qua tài khoản cá nhân cho người lao động
 • Điều 27. Chi trả chế độ thai sản cho người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi

Mục 5. Quy trình chi trả các chế độ BHTN

 • Điều 28. Chi trả trợ cấp thất nghiệp
 • Điều 29. Chi hỗ trợ học nghề
 • Điều 30. Chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Mục 6. Quy trình khấu trừ chế độ bhxh, bhtn để thực hiện quyết định khấu trừ của các cơ quan có thẩm quyền

 • Điều 31. Trách nhiệm của BHXH huyện
 • Điều 32. Trách nhiệm của BHXH tỉnh
 • Điều 33. Trách nhiệm của cơ quan bưu điện
 • Điều 34. Trách nhiệm của người hưởng
 • Điều 35. Trách nhiệm của các cơ quan ra quyết định khấu trừ

Chương IV: Tổ chức thực hiện

 • Điều 36. Các nội dung chuyển tiếp
 • Điều 37. Trách nhiệm của các đơn vị

Phụ lục và biểu mẫu kèm theo quyết định 828/QĐ-BHXH

 • Phụ lục số 01: Danh mục các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi BHXH, BHTN
 • Phụ lục số 02: Hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 • Mẫu số 1a-CBH: Thông báo chuyển kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHTN
 • Mẫu số 1b-CBH: Thông báo kinh phí chi trả các chế độ BHXH
 • Mẫu số 2-CBH: Tổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng
 • Mẫu số 3-CBH: Báo cáo tăng, giảm lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 4-CBH: Báo cáo chi chế độ bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 5-CBH: Báo cáo số tiền đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp
 • Mẫu số 6-CBH: Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 7-CBH: Danh sách người hưởng chưa nhận các chế độ bhxh hàng tháng
 • Mẫu số 8-CBH: Tổng hợp số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9a-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9b-CBH: Danh sách báo giảm hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 9c-CBH: Danh sách người hưởng chế độ bhxh hàng tháng thay đổi nơi nhận, hình thức nhận
 • Mẫu số 10-CBH: Danh sách báo tiếp tục in danh sách chi trả
 • Mẫu số 11-CBH: Danh sách báo tăng hưởng các chế độ bhxh hàng tháng
 • Mẫu số danh sách điều chỉnh hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số danh sách báo giảm hưởng, tạm dừng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 14-CBH: Thông báo tạm dừng in danh sách chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Mẫu số 15-CBH: Dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện
 • Mẫu số 16-CBH: Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần
 • Mẫu số 17-CBH: Phiếu truy lĩnh số tiền chưa nhận chế độ BHXH
 • Mẫu số 18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng
 • Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH
 • Mẫu số 20-CBH: Giấy nhận tiền, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số 21-CBH: Thông báo khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH
 • Mẫu số 22-CBH: Bảng thanh toán trợ cấp BHXH 1 lần
 • Mẫu số 23-CB: Danh sách người lao động chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản
 • Mẫu số 24-CBH: Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí
 • Mẫu số 25-CBH: Danh sách người lao động đã được đào tạo
 • Mẫu số 26-CBH: Bảng thanh toán

Mời các bạn tải chi tiết nội dung quyết định 828/QĐ-BHXH cùng các biểu mẫu được ban hành.

Có thể bạn quan tâm

Back to top button