Pháp Luật

Quyết định số 34/2020 / QĐ-TTg về danh mục nghề nghiệp Việt Nam

Danh sách nghề nghiệp Việt Nam cuối cùng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 34/2020 / QĐ-TTg ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam.

Danh mục nghề nghiệp Việt Nam được sử dụng trong thống kê lực lượng lao động Việt Nam và là cơ sở để quản lý lực lượng lao động theo ngành nghề.

Do đó, Danh mục nghề tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định bao gồm hai phần:

Phần I: Danh sách các ngành nghề ở Việt Nam:

Cấp độ 1: cấp độ kỹ năng. Mức độ kỹ năng thể hiện mức độ khó khăn và phức tạp khi thực hiện công việc.

Mức 2 đến mức 5: Lĩnh vực chuyên môn.

Lĩnh vực chuyên môn bao gồm chuyên môn tương ứng với lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc kinh nghiệm đạt được khi thực hiện công việc.

Phần II: Mục lục Danh mục ngành nghề tại Việt Nam.

Danh mục nghề ở Việt Nam được sử dụng trong công tác thống kê của Việt Nam và làm cơ sở cho việc tổng hợp thông tin thống kê về lực lượng lao động theo nghề.

Chi tiết xem trong file đính kèm hoặc tải về tại đây.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

Văn bản pháp lý quản trị này do CNTA VN lưu giữ và xuất bản, vui lòng sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

.

Back to top button