Tài Liệu

Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 07A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP ……..

Số: ……/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

……., ngày … tháng … năm …

HƯU TRÍ (1)

SỐ SỔ BHXH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ …………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-TCCB ngày … tháng …. năm … của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố …;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí đối với ông/bà ………………………,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/Bà ……………………………………………………………………………..

Sinh ngày …. tháng … năm … Số sổ BHXH ………………………………..

Chức danh, nghề nghiệp, cấp bậc, chức vụ (2) ……………………………….

Cơ quan, đơn vị (2) ………………………………………………………………….

Tổng số thời gian đống BHXH: ….. năm … tháng, trong đó có … năm … tháng đóng BHXH bắt buộc.

Thời gian đóng BHXH bắt buộc có:

– Thời gian làm việc trong lực lượng vũ trang: …… năm …. tháng.

– Thời gian làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại: ….. năm …. tháng.

– Thời gian làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại: …….. năm ……… tháng.

– Thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên: …….. năm ……… tháng.

– Thời gian làm công việc khai thác than trong hầm lò: ………. năm …….. tháng.

Mức bình quân tiền lương, tiền công hoặc bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng làm căn cứ tính lương hưu: ………….. đồng.

Tỷ lệ % để tính lương hưu: …………..

Được hưởng chế độ hưu trí từ ngày ………./………/…….

Điều 2. Mức hưởng chế độ hưu trí như sau:

a. Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): ………..

b. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): ……. x tháng = ………….. đồng.

Tổng số tiền trợ cấp một lần (a + b): ………………………….. đồng.

(Số tiền bằng chữ: …………………………………………………………………………)

c. Lương hưu hàng tháng: ……… x ……….% = ……….. đồng.

d. Trợ cấp khác (nếu có):

Tổng lương hưu hàng tháng (c + d + đ): ……….. đồng.

(Số tiền bằng chữ: ……………)

Nơi cư trú khi nghỉ hưu: …………………………………………………………………………

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (3) …….. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Ông/Bà …………………………….;
– BHXH (3) ………..;
– Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì thay bằng hưu trí TN; đối với trường hợp hưởng chế độ theo các chính sách mới thì ghi theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

(2) Nếu thuộc đối tượng thực hiện BHXH tự nguyện thì không hiển thị các dòng này;

(3) Ghi theo đơn vị hành chính cấp huyện.

Check Also
Close
Back to top button