Biểu mẫuTài Liệu

Quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu quyết định tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…………..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ………………

….., ngày …… tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ ………………………………..

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm……………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày…../…/….. đối với:

Ông/bà ………………………………………………………………. sinh ngày ……… / ………/………………..…….

Số chứng minh nhân dân: …………..…………………………………………..……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………………………………………..

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………….………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..……………….………………………………………………………………………………..

Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ……………………………………………………………….tháng.

Tổng số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:………………………………………………………………tháng.

Lý do tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ông/bà không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng ……………….. theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………..; Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm…………………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT,…..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Mẫu quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu quyết định tại đây.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…………..
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Số: ………………

….., ngày …… tháng …. năm …….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH/THÀNH PHỐ ………………………………..

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

Căn cứ………………………………….. (văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội);

Căn cứ Quyết định số ………………. ngày …./…./….. của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm……………………………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp kể từ ngày…../…/….. đối với:

Ông/bà ………………………………………………………………. sinh ngày ……… / ………/………………..…….

Số chứng minh nhân dân: …………..…………………………………………..……………………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………………………………………..

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi thường trú:………….………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..……………….………………………………………………………………………………..

Tổng số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ……………………………………………………………….tháng.

Tổng số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:………………………………………………………………tháng.

Lý do tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp: ông/bà không thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm tháng ……………….. theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố………………..; Giám đốc Trung tâm Dịch việc làm…………………. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VT,…..

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Back to top button
You cannot copy content of this page