Biểu mẫuTài Liệu

Sổ chi tiết các tài khoản

Mẫu S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng cho các tài khoản: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421…

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…). Kế toán cần ghi rõ thông tin về ngày tháng ghi sổ, chứng từ phải ghi rõ số hiệu, ngày tháng, diễn giải chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, cộng số phát sinh… Chi tiết mẫu sổ cũng như cách lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

………….

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết các tài khoản

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
 • Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.
 • Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.
 • Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

Mẫu S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng cho các tài khoản: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334, 335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421…

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn…). Kế toán cần ghi rõ thông tin về ngày tháng ghi sổ, chứng từ phải ghi rõ số hiệu, ngày tháng, diễn giải chi tiết số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, cộng số phát sinh… Chi tiết mẫu sổ cũng như cách lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S19-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 242, 333, 334,
335, 336, 338, 352, 353, 356, 411, 421,…)

Tài khoản:…………………….

Đối tượng:…………………….

Loại tiền: VNĐ

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số phát sinh Số dư
Số hiệu Ngày, tháng Nợ Nợ
A B C D E 1 2 3 4

– Số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

………….

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết các tài khoản

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
 • Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.
 • Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.
 • Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button