Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Mẫu S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được mở hàng tháng, ghi chép theo từng Hóa đơn GTGT, mỗi hóa đơn ghi 1 dòng. Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng. Chi tiết mẫu sổ cũng như cách lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Đơn vị: ………………………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ……………….

Chứng từ Diễn giải Số tiền thuế GTGT đã nộp Số tiền thuế GTGT phải nộp
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2

Số dư đầu kỳ

Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn lập Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

  • Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT).
  • Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
  • Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi họ tên.

Mẫu S25-DNN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được mở hàng tháng, ghi chép theo từng Hóa đơn GTGT, mỗi hóa đơn ghi 1 dòng. Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, 1 tháng có thể ghi 1 lần vào thời điểm cuối tháng. Chi tiết mẫu sổ cũng như cách lập theo Thông tư 133, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mẫu Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Đơn vị: ………………………

Địa chỉ: ……………………..

Mẫu số S25-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: ……………….

Chứng từ Diễn giải Số tiền thuế GTGT đã nộp Số tiền thuế GTGT phải nộp
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2

Số dư đầu kỳ

Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Hướng dẫn lập Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

  • Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ (Hóa đơn GTGT, chứng từ nộp thuế GTGT).
  • Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  • Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
  • Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.

Cuối kỳ, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ. Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ và kế toán trưởng phải ký và ghi họ tên.

Back to top button