Biểu mẫuTài Liệu

Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc

Mẫu 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc là mẫu sổ được lập ra dùng để theo dõi chi tiết từng khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước về tiền thuế tạm thu, tiền gửi lệ phí, các khoản tiền tạm giữ theo quy định.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 112/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu 04/SNV tại đây.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…………
CHI CỤC ………………….

Mu số 04/SNV
(Ban hành Theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã loại……….

SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC

Số hiệu tài khoản chi tiết:…………

Loại TK tiền gửi ……….……..

Tháng … năm……

Đơn vị: đồng

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Gửi vào Rút ra
A B C D 1 2 E
Số dư đầu kỳ:
Số phát sinh trong tháng
Cộng phát sinh trong tháng
Lũy kế từ đầu năm
Dư cuối tháng
Ngày… tháng…năm…
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
PHỤ TRÁCH K TOÁN
(Ký, họ tên)
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sổ được mở chi tiết theo từng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, mỗi loại tiền gửi mở riêng một shoặc một số trang.

Hướng dẫn cách lập Mẫu số 04/SNV

1. Mục đích:

Sổ này dùng để theo dõi chi tiết từng khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước về tiền thuế tạm thu, tiền gửi lệ phí, các khoản tiền tạm giữ theo quy định.

2. Nội dung và cách ghi sổ:

* Nội dung:

– Sổ tiền gửi để kế toán theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

– Mỗi loại tiền gửi mở riêng một sổ hoặc một số trang.

– Đầu năm hoặc đầu tháng ghi số dư tiền gửi.

– Căn cứ để ghi vào sổ là các chứng từ Kho bạc Nhà nước: Giấy báo nợ, báo có và các chứng từ nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

* Cách ghi:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số, ngày, tháng của chứng từ nộp tiền hoặc rút tiền ra, chuyển tiền đi.

– Cột D: Ghi nội dung chứng từ.

– Cột 1: Ghi số tiền nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước đã được Kho bạc Nhà nước báo có.

– Cột 2: Ghi số tiền rút ra khỏi tài khoản tạm thu, tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo chứng từ báo nợ của Kho bạc Nhà nước.

– Cột 3 = Số dư đầu + cột 1 – cột 2: Số tiền còn gửi tại Kho bạc Nhà nước.

– Cột E: Ghi chú.

Cuối tháng cộng tổng số tiền đã gửi vào, số tiền đã rút ra khỏi Kho bạc Nhà nước, trên cơ sở đó tính ra số tiền còn gửi ở Kho bạc Nhà nước để chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ được đối chiếu với số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

Mẫu 04/SNV: Sổ theo dõi tiền gửi tại kho bạc là mẫu sổ được lập ra dùng để theo dõi chi tiết từng khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước về tiền thuế tạm thu, tiền gửi lệ phí, các khoản tiền tạm giữ theo quy định.

Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 112/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2018. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu 04/SNV tại đây.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN…………
CHI CỤC ………………….

Mu số 04/SNV
(Ban hành Theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mã loại……….

SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI TẠI KHO BẠC

Số hiệu tài khoản chi tiết:…………

Loại TK tiền gửi ……….……..

Tháng … năm……

Đơn vị: đồng

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Số tiền Ghi chú
Số hiệu Ngày, tháng Gửi vào Rút ra
A B C D 1 2 E
Số dư đầu kỳ:
Số phát sinh trong tháng
Cộng phát sinh trong tháng
Lũy kế từ đầu năm
Dư cuối tháng
Ngày… tháng…năm…
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
PHỤ TRÁCH K TOÁN
(Ký, họ tên)
THTRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Sổ được mở chi tiết theo từng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, mỗi loại tiền gửi mở riêng một shoặc một số trang.

Hướng dẫn cách lập Mẫu số 04/SNV

1. Mục đích:

Sổ này dùng để theo dõi chi tiết từng khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước về tiền thuế tạm thu, tiền gửi lệ phí, các khoản tiền tạm giữ theo quy định.

2. Nội dung và cách ghi sổ:

* Nội dung:

– Sổ tiền gửi để kế toán theo dõi tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước.

– Mỗi loại tiền gửi mở riêng một sổ hoặc một số trang.

– Đầu năm hoặc đầu tháng ghi số dư tiền gửi.

– Căn cứ để ghi vào sổ là các chứng từ Kho bạc Nhà nước: Giấy báo nợ, báo có và các chứng từ nộp tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

* Cách ghi:

– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số, ngày, tháng của chứng từ nộp tiền hoặc rút tiền ra, chuyển tiền đi.

– Cột D: Ghi nội dung chứng từ.

– Cột 1: Ghi số tiền nộp vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước đã được Kho bạc Nhà nước báo có.

– Cột 2: Ghi số tiền rút ra khỏi tài khoản tạm thu, tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước theo chứng từ báo nợ của Kho bạc Nhà nước.

– Cột 3 = Số dư đầu + cột 1 – cột 2: Số tiền còn gửi tại Kho bạc Nhà nước.

– Cột E: Ghi chú.

Cuối tháng cộng tổng số tiền đã gửi vào, số tiền đã rút ra khỏi Kho bạc Nhà nước, trên cơ sở đó tính ra số tiền còn gửi ở Kho bạc Nhà nước để chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ được đối chiếu với số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button