Học tiếng Anh cơ bản

Số thứ tự tiếng Anh là gì

Số thứ tự tiếng Anh là gì – Số thứ tự trong tiếng Anh là gì

Nhắc đến con số trong tiếng anh sẽ gồm có số thứ tự và số đếm. Khi nào ta sử dụng số thứ tự ? Khi nào ta sử dụng số đếm tiếng Anh ? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin bổ ích nhất. Giúp ta hiểu rõ hơn, cụ thể hơn về số thứ thứ tự tiếng anh là gì ? Cũng như cách sử dụng số thứ tự, số đếm trong tiếng Anh sao cho đúng.

Số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh

Số thứ tự trong tiếng Anh là gì

Nếu số đếm dùng để đếm số lượng, chỉ độ tuổi, năm sinh… như 1 (one), 2 (two)…thì số thứ tự trong tiếng anh dùng để chỉ xếp hạng, ngày sinh nhật… như 1st (first), 2nd (second)…

Cách đọc, viết số thứ tự tiếng Anh

Nhìn chung số thứ tự sẽ có cách viết theo cấu trúc sau: số thứ tự = số đếm + th. Cụ thể như sau:

+ Số 4 = Four +th = Fourth.

+ Số 6 = Six + th = Sixth.

+ Số 10 = Ten + th = Tenth.

Số thứ tự tiếng anh là gì
Số thứ tự tiếng anh là gì

Tuy nhiên cần chú ý một vài trường hợp đặc biệt sau

Đối với những con số kết thúc bằng số 1 thì thêm 2 ký tự “st” sau mỗi con số như 1st, 21st, 31st, 41st… và riêng số 11 được viết là 11th

+ Số 1st được viết là First.

+ Số 21st được viết là Twenty – first.

+ Số 31st được viết là Thirty – firrst.

Các số 41st, 51st, 61st, 71st… được viết tương tự như trên, trừ số 11th được viết là Eleventh theo cấu trúc số thứ tự = số đếm + th

Đối với những con số kết thúc bằng số 2 thì thêm 2 ký tự “nd” sau mỗi con số như 2nd, 22nd, 32nd, 42nd… và riêng số 12 là 12th.

+ Số 2nd được viết là Second.

+ Số 22nd được viết là Twenty – second.

+ Số 32nd được biết là Thirty – second.

Các số 42nd, 52nd, 62nd, 72nd… được viết tương tự như trên. Trừ số 12th được viết là Twelveth theo cấu trúc số thứ tự = số đếm + th.

Đối với những con số kết thúc bằng số 3 thì thêm 2 ký tự “rd” sau mỗi con số như 3rd, 23rd, 33 rd, 43rd… và riêng số 13 được viết là 13th.

+ Số 3rd được viết là Third.

+ Số 23rd được viết là Twenty – third.

+ Số 33rd được viết là Thirty – third.

Các số 43rd, 53rd, 63rd, 73rd… được viết tương tự như trên, trừ số 13th được viết là Thirteenth theo cấu trúc số thứ tự = số đếm + th.

Đối với những con số còn lại thì được thêm 2 ký tự “th” sau mỗi con số. Tuy nhiên những con số kết thúc bằng số 5 và số 9 khá đặc biệt hơn và cụ thể như sau:

Số 5th, 25th, 35th, 45th… KHÔNG được viết như cấu trúc số thứ tự = số đếm + th mà được viết khác đi như: 5th là Fifth, 25th là Twenty – fifth, 35th là Thirty – fifth. Và riêng số 15 vẫn được viết theo đúng cấu trúc số thứ tự = số đếm + th là Fifteenth

Số 9th, 29th, 39th, 49th… cũng KHÔNG được viết như cấu trúc số thứ tự = số đếm + th mà được viết khác đi như:  9th là Ninth, 29th là Twenty-ninth, 39th là Thirty-ninth và riêng số 19 vẫn được viết theo đúng cấu trúc số thứ tự = số đếm + th là Nineteenth

Đối với những số tròn chục được kết thúc bằng 2 ký tự “ty” như twenty (20), thirty (30)…thì khi chuyển sang số thứ tự sẽ bỏ ký tự “y” và thay vào đó bằng 2 ký tự “ie” rồi thêm 2 ký tự “th”. Cụ thể như sau:

+ Số 20th được viết là Twentieth

+ Số 30th được viết là Thirtieth

Đối với những con nhiều chữ số (trên 3 chữ số) KHÔNG kể các con số 100, 1000, 1 triệu, 1 tỷ… (được viết theo cấu trúc chung số thứ tự = số đếm + th) thì chỉ cần thêm “th” ở con số cuối cùng. Tuy nhiên, nếu số cuối cùng có rơi vào danh sách đặc biệt bên trên thì dùng đúng theo danh sách đó. Cụ thể như sau:

Số 111 được viết là One hundred and eleventh.

Số 121 được viết là One hundred and twenty – first.

Số đếm tiếng anh là gì
Số đếm tiếng anh là gì

Cách dùng số thứ tự tiếng anh

  • Khi mô tả ngày sinh nhật hay ngày trong tháng

Ví dụ: Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi.

Today was my Twenty – third (23rd) birthday.

  • Khi nhắc đến số tầng trong một toà nhà

Ví dụ: Văn phòng của tôi nằm ở tầng 12 của toà nhà.

My office is on twelveth the floor. 

  • Khi nhắc đến thứ hạng

Ví dụ: Lớp tôi đứng thứ 2 trong cuộc thi thể thao.

My class comes second in the sports competition.

  • Phân số

Đối với tử số luôn dùng số đếm. Còn mẫu số có 2 trường hợp như sau:

Nếu tử số có một chữ số, mẫu số có 2 chữ số trở xuống thì mẫu số dùng số thứ tự. Tuy nhiên, nếu tử số lớn hơn 1 thì mẫu số phải thêm ký tự ”s”. Ví dụ:

1/2: a half
1/3: a third

1/4: a quarter hoặc a fourth

1/5: a fifth

1/20: a twentieth

1/100: a hundredth
1/1000: a thousandth

2/3: two thirds
2/5: two fifths

3/4: three quarters hoặc three fourths
5/6: five sixths

Nếu tử số có hai chữ số trở lên, mẫu số có ba chữ số trở lên thì mẫu số sẽ được viết từng chữ một và lúc này dùng số đếm. Ngoài ra, giữa tử số và mẫu số có chữ “over”. Ví dụ:

21/16:  Twenty one over one six

  • Hỗn số

Viết số nguyên trước bằng số đếm rồi thêm chữ “and” tiếp đến viết theo quy tắc phân số. Ví dụ:

2 3/5: Two and three fifths

5 3/4: Five and three quarters

Trên đây là những thông tin kiến thức cơ bản, hy vọng có thể giúp các bạn đọc nắm rõ hơn về số thứ tự trong tiếng anh. Sau đây là từ vựng tiếng anh về số đếm.

Cách gọi số đếm trong tiếng Anh

SốSố đếm
1One
2Two
3Three
4Four
5Fine
6Six
7Seven
8Eight
9Nine
10Ten
11Eleven
12Twelve
13Thirteen
14Fourteen
15Fifteen
16Sixteen
17Seventeen
18Eighteen
19Nineteen
20Twenty
21Twenty-one
22Twenty-two
23Twenty-three
24Twenty-four
25Twenty-five
30Thirty
31Thirty-one
32Thirty-two
33Thirty-three
40Forty
50Fifty
60Sixty
70Seventy
80Eighty
90Ninety
100One hundred
1One thousand
1 triệuOne million
1 tỷOne billion

Cách đọc số thứ tự trong tiếng Anh

SốSố thứ tự
1First
2Second
3Third
4Fourth
5Fifth
6Sixth
7Seventh
8Eighth
9Ninth
10Tenth
11Eleventh
12Twelfth
13Thirteenth
14Fourteenth
15Fifteenth
16Sixteenth
17Seventeenth
18Eighteenth
19Nineteenth
20Twentieth
21Twenty-first
22Twenty-second
23Twenty-third
24Twenty-fourth
25Twenty-fifth
30Thirtieth
31Thirty-first
32Thirty-second
33Thirty-third
40Fortieth
50Fiftieth
60Sixtieth
70Seventieth
80Eightieth
90Ninetieth
100One hundredth
1One thousandth
1 triệuOne millionth
1 tỷOne billionth

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
Close