บทความที่ขาดแหล่งอ้างอิงเฉพาะส่วน

 • Wikiธงชาติเวลส์

  ธงชาติเวลส์

  บทความนี้ได้รับแจ้งให้ปรับปรุงหลายข้อ กรุณาช่วยปรับปรุงบทความ หรืออภิปรายปัญหาที่หน้าอภิปราย บทความนี้สั้นมาก ต้องการเพิ่มเนื้อหา บทความนี้ยังขาดแหล่งอ้างอิงเพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เวลส์ การใช้ 111000 สัดส่วนธง 3:5 ประกาศใช้ ค.ศ. 1959 (แบบธงที่ใช้ในปัจจุบัน) ลักษณะ แถบบน สีขาว และ แถบล่าง…

  Read More »
 • Wikiพาราซอโรโลฟัส

  พาราซอโรโลฟัส

  พาราซอโรโลฟัสช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Late Cretaceous, 76.5–73Ma PreЄ Є O S D C P T J K Pg N ↓ Possible Maastrichtian record…

  Read More »
 • Wikiปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม Sanctuary of Truth ปราสาทสัจธรรมขณะกำลังปรับปรุงซ่อมแซม ข้อมูลทั่วไป ประเภท ปราสาทไม้ สถาปัตยกรรม ไทยประเพณี เมือง แหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประเทศ ประเทศไทย เริ่มสร้าง 13 สิงหาคม…

  Read More »
 • Wikiลูกกระเดือก

  ลูกกระเดือก

  ลูกกระเดือก รายละเอียด คัพภกรรม branchial arch ที่ 4 และ 6 ตัวระบุ ภาษาละติน prominentia laryngea TA98 A06.2.02.003 TA2 968 FMA 55304 อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์[แก้ไขบนวิกิสนเทศ]…

  Read More »
 • Wikiอำเภอเชียงคาน

  อำเภอเชียงคาน

  อำเภอเชียงคาน อำเภอ คำขวัญ: เชียงคาน เมืองคนงาม ข้าวหลามยาว มะพร้าวแก้ว เพริศแพร้วเกาะแก่ง แหล่งวัฒนธรรม น้อมนำศูนย์ศิลปาชีพ พิกัดภูมิศาสตร์: 17°53′54″N 101°39′54″E / 17.89833°N 101.66500°E / 17.89833; 101.66500 อักษรไทย อำเภอเชียงคาน…

  Read More »
 • สุขภาพ

  สุขภาพหมายถึงระดับของประสิทธิภาพเชิงการทำงานหรือเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิตทั่วๆไป องค์การอนามัยโลกให้คำนิยาม “สุขภาพ” ไว้อย่างกว้างๆในธรรมนูญปี ค.ศ. 1948 ว่าหมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ของความเป็นอยู่ดี (well-being) ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของบุคคล โดยมิได้หมายถึงเฉพาะแต่ความปราศจากโรค หรือความไม่ทุพพลภาพเท่านั้น (a state of complete physical, mental,…

  Read More »
 • ค่าคงตัว

  ค่าคงตัว หรือ ค่าคงที่ ในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หมายถึง ค่าค่าหนึ่งของตัวเลขซึ่งกำหนดตายตัวไว้ หรืออาจเป็นค่าที่ไม่ระบุตัวเลข ค่าคงตัวมีความหมายตรงข้ามกับตัวแปรซึ่งสามารถแปรผันค่าได้ ค่าคงตัวแบบไม่ระบุ 2 ค่าคงตัวแบบไม่ระบุพบได้ทั่วไปสูตรคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นค่าค่าหนึ่งที่ “คงตัว” แต่ไม่ได้ระบุตัวเลข ดังตัวอย่างทฤษฎีบทพีทาโกรัส a2 + b2 = c2…

  Read More »
 • Wikiท้าวสักกะ

  ท้าวสักกะ

  บทความนี้เกี่ยวกับเทพในศาสนาพุทธ สำหรับเทพองค์เดียวกันในศาสนาฮินดู ดูที่ พระอินทร์ เมื่อครั้งที่พระมหาบุรุษยังบำเพ็ญทุกรกิริยาก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ท้าวสักกเทวราชได้เสด็จลงมาดีดพิณสามสายเพื่อเตือนสติไม่ให้ทรมานตนจนเกินไป ทำให้พระสิทธัตถะทรงได้พระสติรำลึกขึ้นว่า มัชฌิมาปฏิปทาน่าจะเป็นทางที่จะทำให้ตรัสรู้ได้มากกว่าการทรมานตนเอง ในจักรวาลวิทยาของศาสนาพุทธ สักกะ (บาลี: सक्क, สกฺก) หรือ ศักระ (สันสกฤต: शक्र ศกฺร; ความหมาย:…

  Read More »
 • Wikiบีม (หุ่นยนต์)

  บีม (หุ่นยนต์)

  ลิงก์ข้ามภาษาในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจากวิกิพีเดียภาษาไทยยังไม่มีบทความดังกล่าว กระนั้น ควรรีบสร้างเป็นบทความโดยเร็วที่สุด หุ่นยนต์บีมอย่างง่ายที่มีตัวตรวจจับแสงและวิ่งไล่ตามแสงได้ ซึ่งใช้วัสดุเหลือใช้ อย่างเช่นมอเตอร์ใช้แล้ว และแผ่นพลาสติกเหลือใช้ บีม (อังกฤษ: BEAM) คือหุ่นยนต์อัตโนมัติรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้อาศัยไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมและประมวลผลสัญญาณเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไป แต่อาศัยคุณสมบัติของวงจรแอนะล็อกอย่างง่าย (อย่างเช่น อุปกรณ์เปรียบเทียบ (Comparator) และ ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator)…

  Read More »
 • Wikiทับทิม (ผลไม้)

  ทับทิม (ผลไม้)

  ทับทิม ผลทับทิม การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Magnoliophyta ชั้น: Magnoliopsida ชั้นย่อย: Rosidae อันดับ: Myrtales วงศ์: Lythraceae สกุล: Punica สปีชีส์: P.  granatum…

  Read More »
Back to top button