Biểu mẫu

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II – Chuyên đề 3

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 3 được hoatieu.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo về chuẩn chức danh nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chuyên đề bồi dưỡng thầy cô giáo THPT theo chuẩn chức danh nghề nghiệp

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 2

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 4

Chuyên đề 3. QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

I. Nội dung chuyên đề

1. Quản lý nhà nước về giáo dục trong chế độ thị phần

1.1 Quản lý nhà nước về giáo dục;

1.1.1 Vai trò của điều hành nhà nước trong lĩnh vực giáo dục

Quản lý nhà nước là 1 lĩnh vực điều hành đặc thù, loại hình điều hành gắn liền trực tiếp với hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy quyền lực nhà nước; gắn chặt với việc sử dụng quyền lực Nhà nước – 1 loại quyền lực đặc thù khác với các loại quyền lực khác.

Thực chất của điều hành hành chính nhà nước là gì? Có sự phân biệt giữa điều hành Nhà nước và điều hành hành chính Nhà nước ko?

Trên nguyên lý, 2 cụm từ này có sự giao thoa. QLNN là 1 phạm trù rộng, ẩn ý tới việc sử dụng quyền lực Nhà nước 1 cách toàn diện, bao gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp để điều hành mọi vấn đề của xã hội. Trong lúc ấy điều hành hành chính Nhà nước có khuôn khổ hẹp hơn, ấy là hoạt động QLNN mà gắn liền với việc sử dụng 1 loại quyền lực – quyền bính pháp. Theo cách tiếp cận ấy có thể hiểu điều hành hành chính nhà nước là QLNN của các cơ quan thực thi quyền bính pháp nhằm bảo đảm cho luật pháp được tiến hành.

Giáo dục (bao hàm cả giáo dục và tập huấn) là 1 hoạt động xã hội bao la có liên can trực tiếp tới ích lợi, bổn phận và lợi quyền của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế -xã hội (KT-XH), cùng lúc có ảnh hưởng mạnh bạo tới tiến trình tăng trưởng của 1 tổ quốc.

Mọi tổ quốc trên toàn cầu, dù béo hay bé, dù giàu hay nghèo, dù tăng trưởng hay đang tăng trưởng, bao giờ cũng phải ân cần tới giáo dục và tập huấn, nhưng mà trước nhất ấy là hoạt động QLNN về giáo dục.

Thông qua điều hành nhà nước về GD để khai triển tiến hành các chủ trương, chiến lược, chế độ giáo dục và tập huấn tổ quốc, tăng lên hiệu quả đầu cơ cho giáo dục, tiến hành các chỉ tiêu GD, tăng lên chất lượng GD và chủ động hội nhập quốc tế về GD.

QLNN về GD là sự ảnh hưởng có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục tập huấn do các cơ quan điều hành giáo dục(QLGD) của Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thực hiện để tiến hành tính năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm tăng trưởng sự nghiệp GD, duy trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu GD của dân chúng, tiến hành chỉ tiêu GD của tổ quốc.

Thực chất của QLNN về giáo dục là tiến hành các cam kết của nhà nước về tăng trưởng GD. Chi tiết:

+ Cam kết cố gắng về mặt chế độ và tiến hành chế độ của Chính phủ.

+ Cam kết sự tham dự của các lực lượng xã hội.

+ Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và dân chúng.

+ Cam kết baoe đảm sự đồng đẳng đối với các nhân vật thụ hưởng giáo dục.

1.1.2 Nguyên tắc của điều hành nhà nước về giáo dục

Hoạt động QLNN về giáo dục như đã nói ở trên ấy là hoạt động của con người, tổ chức gắn với quyền lực nhà nước. Để đạt mục tiêu đặt ra, hoạt động ấy phải làm theo những nghuên tắc chỉ huy nhất mực. Những nguên tắc chỉ huy phải phản ảnh được quy luật khách quan của sự tăng trưởng của xã hội và thiên nhiên.

Nguyên tắc quy định phận sự điều hành nhà nước về giáo dục:

i) Đảm bảo tính hợp nhất, hiểu rõ và tăng lên hiệu lực, hiệu quả QLNN về giáo dục.

ii) Đảm bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, phận sự với nguồn lực vốn đầu tư, nhân sự và các điều kiện nhu yếu khác để tiến hành nhiệm vụ được giao.

iii) Phân công, phân cấp và xác định chi tiết nhiệm vụ, thẩm quyền, phận sự về lĩnh vực giáo dục của các Bộ, UBND các đơn vị quản lý và các cơ quan có liên can, cùng lúc phát huy cao nhất tính chủ động, thông minh của cơ quan QLGD các đơn vị quản lý trong việc tiến hành chức trách và nhiệm vụ được giao ( Điều 3 Nghị định 115/2010/NĐ-CP)

1.1.3 Nội dung của điều hành nhà nước về giáo dục

Khái niệm QLNN về GD chỉ ra rằng QLNN về GD liên can truecj tiếp tới 3 thành tố căn bản, ấy là chủ thể của QLNN về giáo dục; khách thể và nhân vật của QLNN về giáo dục; chỉ tiêu QLNN về giáo dục:

Chủ thể QLNN về GD là các cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp), bên cạnh đó chủ thể trực tiếp là bộ máy QLNN về giáo dục từ trung ương tới địa phương, bao gồm:

i) Chính phủ;

ii) Bộ Giáo dục và Huấn luyện;

iii) Bộ, cơ quan ngang Bộ;

vi) Ủy ban dân chúng các đơn vị quản lý.

Khách thể của QLNN về giáo dục là hệ thống giáo dục quốc dân, là mọi hoạt động giáo dục trong khuôn khổ toàn xã hội.

Tiêu chí QLNN về giáo dục, về toàn cục ấy là việc đảm bảo thứ tự kỷ cương trong hoạt động giáo dục, để tiến hành chỉ tiêu giáo dục và tập huấn , tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài cho xã hội và hoàn thiện, tăng trưởng tư cách của công dân. Ở mỗi cấp học, ngành học đã chi tiết hóa chỉ tiêu của nó trong Luật Giáo dục và Điều lệ các Nhà trường và các văn bản có liên can.

Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (5 2013,Điều 61) xác định:

i) Phát triển giáo dục là quốc sách bậc nhất nhằm tăng lên dân trí, tăng trưởng nguồn nhân công, bồi dưỡng thiên tài.

ii) Nhà nước dành đầu tiên đầu cơ và hấp dẫn các nguồn đầu cơ khác cho GD; chăm lo giáo dục măng non; đảm bảo GD tiểu học là buộc phải, Nhà nước ko thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; tăng trưởng GD ĐH, GD nghề nghiệp; tiến hành chế độ học bổng, học phí cân đối.

iii) Nhà nước dành đầu tiên tăng trưởng GD ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT-XH đặc thù gian khổ; dành đầu tiên sử dụng, tăng trưởng thiên tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn cũng nhấn mạnh: “Giáo dục và tập huấn là quốc sách bậc nhất, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”.

Luật Giáo dục 5 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009 tại điều 14 Quản lý nhà nước về giáo dục quy định: “Nhà nước hợp nhất điều hành hệ thống giáo dục quốc dân về chỉ tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập hợp điều hành chất lượng giáo dục, tiến hành cắt cử, phân cấp điều hành giáo dục, tăng nhanh quyền tự chủ, tự chịu phận sự của cơ sở giáo dục”.

Nội dung căn bản của điều hành nhà nước về giáo dục: QLNN về GD được bao hàm trong 4 chủ đề chính:

– Nội dung điều hành nhà nước về giáo dục và cơ quan điều hành nhà nước về giáo dục.

– Đầu cơ cho giáo dục.

– Hiệp tác quốc tế về giáo dục.

– Thanh tra giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.

Nội dung QLNN về GD bao gồm (Điều 99 Luật Giáo dục 5 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009):

i) Xây dựng và chỉ huy tiến hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế độ tăng trưởng giáo dục;

ii) Ban hành và tổ chức tiến hành văn bản quy phạm luật pháp về GD; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;

iii) Quy định chỉ tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn hạ tầng và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;

iv) Tổ chức, điều hành việc đảm bảo chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD;

v) Thực hiện công việc thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;

vi) Tổ chức bộ máy QLGD;

vii) Tổ chức, chỉ huy việc tập huấn, bồi dưỡng, điều hành nhà giáo và cán bộ QLGD;

viii) Huy động, điều hành, sử dụng các nguồn lực để tăng trưởng sự nghiệp GD;

ix) Tổ chức, điều hành công việc nghiên cứu, phần mềm KH-CN trong lĩnh vực GD;

x) Tổ chức, điều hành công việc cộng tác quốc tế về GD.

xi) Quy định việc tặng danh hiệu vinh diệu cho người có nhiều công huân đối với sự nghiệp GD;

xii) Thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp về GD; khắc phục tố giác, cáo giác và xử lý các hành vi vi phạm luật pháp về GD.

Điều 99 Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009, cũng cho thấy, khoản 1,2,3,4,5 bản chất là: Hoạch định chế độ, ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động GD&ĐT; Khoản 6,7,11 bản chất là vấn đề tổ chức bộ máy QLGD, cán bộ và chế độ đãi ngộ. Khoản 8,9,10 bản chất là huy động, điều hành các nguồn lực để tăng trưởng GD, còn khoản 12 chính là nội dung về thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp.

Qua phân tách, các quy định về nội dung điều hành nhà nước về giáo dục có thể tóm lại thành 4 vấn đề chính yếu:

– Hoạch định chế độ cho giáo dục – tập huấn. Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục – tập huấn.

– Tổ chức bộ máy QLGD, công việc cán bộ và chế độ đãi ngộ.

– Huy động và điều hành các nguồn lực để tăng trưởng sự nghiệp GD.

– Thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp

Tuy nhiên QLNN về giáo dục ở các đơn vị quản lý độ không giống nhau được chi tiết hóa nội dung ko hoàn toàn giống nhau.

………………………..

Trên đây, hoatieu.vn đã đăng tải 1 phần Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 3, các bạn có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY. Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo trong mục Biểu mẫu Giáo dục – Huấn luyện.

Xem thêm về bài viết

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 3

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 3 được hoatieu.vn sưu tầm và giới thiệu trong bài viết này nhằm giúp quý thầy cô có nhiều tài liệu tham khảo về chuẩn chức danh nghề nghiệp. Mời các bạn tham khảo.
Chuyên đề bồi dưỡng thầy cô giáo THPT theo chuẩn chức danh nghề nghiệp
Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 2
Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 4
Chuyên đề 3. QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
I. Nội dung chuyên đề
1. Quản lý nhà nước về giáo dục trong chế độ thị phần
1.1 Quản lý nhà nước về giáo dục;
1.1.1 Vai trò của điều hành nhà nước trong lĩnh vực giáo dục
Quản lý nhà nước là 1 lĩnh vực điều hành đặc thù, loại hình điều hành gắn liền trực tiếp với hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy quyền lực nhà nước; gắn chặt với việc sử dụng quyền lực Nhà nước – 1 loại quyền lực đặc thù khác với các loại quyền lực khác.
Thực chất của điều hành hành chính nhà nước là gì? Có sự phân biệt giữa điều hành Nhà nước và điều hành hành chính Nhà nước ko?
Trên nguyên lý, 2 cụm từ này có sự giao thoa. QLNN là 1 phạm trù rộng, ẩn ý tới việc sử dụng quyền lực Nhà nước 1 cách toàn diện, bao gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp để điều hành mọi vấn đề của xã hội. Trong lúc ấy điều hành hành chính Nhà nước có khuôn khổ hẹp hơn, ấy là hoạt động QLNN mà gắn liền với việc sử dụng 1 loại quyền lực – quyền bính pháp. Theo cách tiếp cận ấy có thể hiểu điều hành hành chính nhà nước là QLNN của các cơ quan thực thi quyền bính pháp nhằm bảo đảm cho luật pháp được tiến hành.
Giáo dục (bao hàm cả giáo dục và tập huấn) là 1 hoạt động xã hội bao la có liên can trực tiếp tới ích lợi, bổn phận và lợi quyền của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế -xã hội (KT-XH), cùng lúc có ảnh hưởng mạnh bạo tới tiến trình tăng trưởng của 1 tổ quốc.
Mọi tổ quốc trên toàn cầu, dù béo hay bé, dù giàu hay nghèo, dù tăng trưởng hay đang tăng trưởng, bao giờ cũng phải ân cần tới giáo dục và tập huấn, nhưng mà trước nhất ấy là hoạt động QLNN về giáo dục.
Thông qua điều hành nhà nước về GD để khai triển tiến hành các chủ trương, chiến lược, chế độ giáo dục và tập huấn tổ quốc, tăng lên hiệu quả đầu cơ cho giáo dục, tiến hành các chỉ tiêu GD, tăng lên chất lượng GD và chủ động hội nhập quốc tế về GD.
QLNN về GD là sự ảnh hưởng có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục tập huấn do các cơ quan điều hành giáo dục(QLGD) của Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thực hiện để tiến hành tính năng, nhiệm vụ do Nhà nước trao quyền nhằm tăng trưởng sự nghiệp GD, duy trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu GD của dân chúng, tiến hành chỉ tiêu GD của tổ quốc.
Thực chất của QLNN về giáo dục là tiến hành các cam kết của nhà nước về tăng trưởng GD. Chi tiết:
+ Cam kết cố gắng về mặt chế độ và tiến hành chế độ của Chính phủ.
+ Cam kết sự tham dự của các lực lượng xã hội.
+ Cam kết việc huy động tổng hợp các nguồn lực từ nhà nước và dân chúng.
+ Cam kết baoe đảm sự đồng đẳng đối với các nhân vật thụ hưởng giáo dục.
1.1.2 Nguyên tắc của điều hành nhà nước về giáo dục
Hoạt động QLNN về giáo dục như đã nói ở trên ấy là hoạt động của con người, tổ chức gắn với quyền lực nhà nước. Để đạt mục tiêu đặt ra, hoạt động ấy phải làm theo những nghuên tắc chỉ huy nhất mực. Những nguên tắc chỉ huy phải phản ảnh được quy luật khách quan của sự tăng trưởng của xã hội và thiên nhiên.
Nguyên tắc quy định phận sự điều hành nhà nước về giáo dục:
i) Đảm bảo tính hợp nhất, hiểu rõ và tăng lên hiệu lực, hiệu quả QLNN về giáo dục.
ii) Đảm bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, phận sự với nguồn lực vốn đầu tư, nhân sự và các điều kiện nhu yếu khác để tiến hành nhiệm vụ được giao.
iii) Phân công, phân cấp và xác định chi tiết nhiệm vụ, thẩm quyền, phận sự về lĩnh vực giáo dục của các Bộ, UBND các đơn vị quản lý và các cơ quan có liên can, cùng lúc phát huy cao nhất tính chủ động, thông minh của cơ quan QLGD các đơn vị quản lý trong việc tiến hành chức trách và nhiệm vụ được giao ( Điều 3 Nghị định 115/2010/NĐ-CP)
1.1.3 Nội dung của điều hành nhà nước về giáo dục
Khái niệm QLNN về GD chỉ ra rằng QLNN về GD liên can truecj tiếp tới 3 thành tố căn bản, ấy là chủ thể của QLNN về giáo dục; khách thể và nhân vật của QLNN về giáo dục; chỉ tiêu QLNN về giáo dục:
Chủ thể QLNN về GD là các cơ quan quyền lực nhà nước (cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp), bên cạnh đó chủ thể trực tiếp là bộ máy QLNN về giáo dục từ trung ương tới địa phương, bao gồm:
i) Chính phủ;
ii) Bộ Giáo dục và Huấn luyện;
iii) Bộ, cơ quan ngang Bộ;
vi) Ủy ban dân chúng các đơn vị quản lý.
Khách thể của QLNN về giáo dục là hệ thống giáo dục quốc dân, là mọi hoạt động giáo dục trong khuôn khổ toàn xã hội.
Tiêu chí QLNN về giáo dục, về toàn cục ấy là việc đảm bảo thứ tự kỷ cương trong hoạt động giáo dục, để tiến hành chỉ tiêu giáo dục và tập huấn , tăng lên dân trí, tập huấn nhân công, bồi dưỡng thiên tài cho xã hội và hoàn thiện, tăng trưởng tư cách của công dân. Ở mỗi cấp học, ngành học đã chi tiết hóa chỉ tiêu của nó trong Luật Giáo dục và Điều lệ các Nhà trường và các văn bản có liên can.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (5 2013,Điều 61) xác định:
i) Phát triển giáo dục là quốc sách bậc nhất nhằm tăng lên dân trí, tăng trưởng nguồn nhân công, bồi dưỡng thiên tài.
ii) Nhà nước dành đầu tiên đầu cơ và hấp dẫn các nguồn đầu cơ khác cho GD; chăm lo giáo dục măng non; đảm bảo GD tiểu học là buộc phải, Nhà nước ko thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục trung học; tăng trưởng GD ĐH, GD nghề nghiệp; tiến hành chế độ học bổng, học phí cân đối.
iii) Nhà nước dành đầu tiên tăng trưởng GD ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện KT-XH đặc thù gian khổ; dành đầu tiên sử dụng, tăng trưởng thiên tài; tạo điều kiện để người khuyết tật và người nghèo được học văn hoá và học nghề.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và tập huấn cũng nhấn mạnh: “Giáo dục và tập huấn là quốc sách bậc nhất, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”.
Luật Giáo dục 5 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009 tại điều 14 Quản lý nhà nước về giáo dục quy định: “Nhà nước hợp nhất điều hành hệ thống giáo dục quốc dân về chỉ tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập hợp điều hành chất lượng giáo dục, tiến hành cắt cử, phân cấp điều hành giáo dục, tăng nhanh quyền tự chủ, tự chịu phận sự của cơ sở giáo dục”.
Nội dung căn bản của điều hành nhà nước về giáo dục: QLNN về GD được bao hàm trong 4 chủ đề chính:
– Nội dung điều hành nhà nước về giáo dục và cơ quan điều hành nhà nước về giáo dục.
– Đầu cơ cho giáo dục.
– Hiệp tác quốc tế về giáo dục.
– Thanh tra giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục.
Nội dung QLNN về GD bao gồm (Điều 99 Luật Giáo dục 5 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009):
i) Xây dựng và chỉ huy tiến hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế độ tăng trưởng giáo dục;
ii) Ban hành và tổ chức tiến hành văn bản quy phạm luật pháp về GD; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục khác;
iii) Quy định chỉ tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn hạ tầng và thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in và phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ;
iv) Tổ chức, điều hành việc đảm bảo chất lượng GD và kiểm định chất lượng GD;
v) Thực hiện công việc thống kê, thông tin về tổ chức và hoạt động giáo dục;
vi) Tổ chức bộ máy QLGD;
vii) Tổ chức, chỉ huy việc tập huấn, bồi dưỡng, điều hành nhà giáo và cán bộ QLGD;
viii) Huy động, điều hành, sử dụng các nguồn lực để tăng trưởng sự nghiệp GD;
ix) Tổ chức, điều hành công việc nghiên cứu, phần mềm KH-CN trong lĩnh vực GD;
x) Tổ chức, điều hành công việc cộng tác quốc tế về GD.
xi) Quy định việc tặng danh hiệu vinh diệu cho người có nhiều công huân đối với sự nghiệp GD;
xii) Thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp về GD; khắc phục tố giác, cáo giác và xử lý các hành vi vi phạm luật pháp về GD.
Điều 99 Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung 5 2009, cũng cho thấy, khoản 1,2,3,4,5 bản chất là: Hoạch định chế độ, ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động GD&ĐT; Khoản 6,7,11 bản chất là vấn đề tổ chức bộ máy QLGD, cán bộ và chế độ đãi ngộ. Khoản 8,9,10 bản chất là huy động, điều hành các nguồn lực để tăng trưởng GD, còn khoản 12 chính là nội dung về thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp.
Qua phân tách, các quy định về nội dung điều hành nhà nước về giáo dục có thể tóm lại thành 4 vấn đề chính yếu:
– Hoạch định chế độ cho giáo dục – tập huấn. Ban hành các văn bản pháp quy cho các hoạt động giáo dục – tập huấn.
– Tổ chức bộ máy QLGD, công việc cán bộ và chế độ đãi ngộ.
– Huy động và điều hành các nguồn lực để tăng trưởng sự nghiệp GD.
– Thanh tra, rà soát việc chấp hành luật pháp
Tuy nhiên QLNN về giáo dục ở các đơn vị quản lý độ không giống nhau được chi tiết hóa nội dung ko hoàn toàn giống nhau.
………………………..
Trên đây, hoatieu.vn đã đăng tải 1 phần Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo THCS hạng II – Chuyên đề 3, các bạn có thể tải file đầy đủ TẠI ĐÂY. Mời các bạn tham khảo thêm các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thầy cô giáo trong mục Biểu mẫu Giáo dục – Huấn luyện.

TagsGiáo dục – Huấn luyện

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #theo #tiêu #chuẩn #chức #danh #nghề #nghiệp #giáo #viên #THCS #hạng #Chuyên #đề


#Tài #liệu #bồi #dưỡng #theo #tiêu #chuẩn #chức #danh #nghề #nghiệp #giáo #viên #THCS #hạng #Chuyên #đề

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button