เด็ก

นิทานชาดก : อาหารไม่บริสุทธิ์

ภาพประกอบโดย vecteezy.com

อาหารไม่สะอาด

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประทับค้างคืนที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีขอพร 21 ประการที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ เช่น ดูดวงพระภิกษุที่กล่าวในนิทานมาซาตกะในอดีตว่า

กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์เกิดพลัดถิ่น (ยากจน) ในเมืองพาราณสี ในขณะที่ยังเด็ก วันหนึ่งเขาเดินทางไปทำธุรกิจที่เมืองอื่น จึงเตรียมข้าวและห่อข้าวเป็นเสบียง ก็เดินทางไกลแต่มิได้จัดเสบียงอาหารให้

ชายหนุ่มสองคนพบกันบนทางหลวง พูดคุยกันและเป็นเพื่อนระหว่างเดินทางด้วยกัน หลังจากออกเดินทางก็ถึงเวลาอาหารเช้า แวะสระพระโพธิสัตว์ ล้างมือ เอาข้าวออกมา เชิญธัมมาโนปากินด้วยกันเมื่อถูกพระธรรมปฏิเสธ พระองค์ก็แบ่งข้าวเป็นสองส่วน กินครึ่งห่อ แล้วก็ห่อเหมือนเดิม ล้างมือแล้วชวนกันเดินทางต่อ

จนถึงเวลาเย็น ชายหนุ่มทั้งสองขอหยุดที่ริมถนนเพื่อไปอาบน้ำในสระ ครั้นแล้วพระโพธิสัตว์ก็นั่งปรินิพพานโดยไม่เรียกมันภะธรรมะอีก เพราะเข้าใจว่าถึงจะชวนกินก็ไม่ดีชาวธรรมกายก็เหนื่อยเพราะเที่ยวทั้งวัน ฉันหิวแต่เห็นเขากินพร้อมกับความคิด

“ถ้าเขาขอให้เรากินด้วย คราวนี้เราต้องกินด้วย”

พระโพธิสัตว์ไม่พูดอะไร ได้แต่เสวยพระกระยาหาร สัทธรรมมานพคิดเช่นนั้น “พระองค์ไม่ได้เชิญเรา เราแอบกินส่วนเกินได้

เขาแอบกินส่วนเกิน กินเสร็จแล้วรู้สึกไม่สบายตัวว่า “มาทำอะไรที่นี่? กินซากผู้ถูกเนรเทศฉันทำชั่ว”

ทันใดนั้นเขาก็อาเจียนคร่ำครวญเป็นเลือด “เรากินรังของครอบครัวที่ชั้นล่าง ฉันเป็นพราหมณ์บริสุทธิ์ที่ไม่ควรทำสิ่งนี้”

หลังจากจบการไว้ทุกข์แล้ว เขาก็สะดุดเข้าไปในป่าและเสียชีวิตในที่สุด พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ในนิทานโบราณว่า “ภิกษุเพราะวิญญาณกินอาหารของคนหน้าซื่อใจคดแล้วเขาก็ถูกทำลาย เช่นเดียวกับพระภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ ไม่ควรหาเลี้ยงชีพด้วยความพยายามที่ไม่เหมาะสม

“ภิกษุใดละจากธรรมะ ถ้าหาปัจจัยยังชีพโดยปราศจากธรรม ภิกษุไม่ยินดีในทรัพย์ที่ตนหามาได้.

สิ่งนี้สอนว่า

อย่ากินอาหารโดยไม่คำนึงถึงและไม่แสวงหาอาหารในการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย


ข้อมูลมากกว่านี้

นิทานชาดก : อาหารไม่บริสุทธิ์

ภาพประกอบโดย vecteezy.com
อาหารไม่สะอาด
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ขอพร 21 ประการที่ไม่ควรแสวงหา เช่น หมอดู เป็นต้น ของภิกษุที่กล่าวในนิทานมาสาทกในอดีตว่า
กาลครั้งหนึ่ง พระโพธิสัตว์ประสูติเป็นผู้ถูกขับไล่ (คนจน) ในเมืองพาราณสี เมื่อโตเป็นหนุ่ม วันหนึ่งเขาเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อทำธุรกิจแห่งหนึ่ง เขาจึงเตรียมข้าวและบรรจุข้าวเป็นเสบียง ในวันนั้น สาธารมานพ บุตรของพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงในพาราณสี ก็เดินทางไกลเช่นกัน แต่เขาไม่ได้เตรียมเสบียงอาหารใดๆ
ชายหนุ่มสองคนพบกันที่ถนนสายหลัก พูดคุยกันและเป็นเพื่อนกันในการเดินทางด้วยกัน หลังจากออกเดินทางก็ถึงเวลาอาหารเช้า เชิญกันหยุดที่ริมสระน้ำ พระโพธิสัตว์ล้างพระหัตถ์และแกะข้าวออก ชวนธัมมโนพมากินด้วยกัน เมื่อได้รับการปฏิเสธจากพระธรรมมานพ พระองค์ก็แบ่งข้าวออกเป็นสองส่วน กินครึ่งห่อ เสร็จแล้วห่อเหมือนเดิม ล้างมือแล้วชวนกันเดินทางต่อ
จนกระทั่งถึงเวลาเย็น ชายหนุ่มทั้งสองขอกันหยุดที่ข้างทางไปอาบน้ำในสระ แล้วพระโพธิสัตว์ก็แวะนั่งเสวยสุขเพียงลำพังโดยมิได้อัญเชิญมาณพธรรมอีก เพราะเข้าใจว่าถึงจะชวนกินก็ไม่อร่อย ชาวธรรมกายก็เหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน หิวก็หิวแต่เห็นเขากิน พร้อมกับคิดว่า

“ถ้าเขาชวนเราไปกินด้วย คราวนี้เราก็ต้องกินเหมือนกัน”

พระโพธิสัตว์ไม่พูดอะไรและเสวยพระกระยาหารมื้อเดียว สัทธรรมมานพคิดว่า “มันไม่เชิญเรา เราสามารถแอบกินของเหลือได้
เขาแอบกินของเหลือ กินเสร็จมีความรู้สึกไม่สบายใจว่า “เรามาทำอะไรที่นี่? กินของเหลือของผู้ถูกขับไล่ ฉันได้ทำสิ่งที่ไม่ดี”
ทันใดนั้นเขาก็อาเจียนเสียงคร่ำครวญเป็นเลือด “เรากินอาหารที่เป็นรังของตระกูลเบื้องล่าง ข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์บริสุทธิ์ที่ไม่ควรทำอย่างนี้”
หลังจากการคร่ำครวญเสร็จ เขาก็สะดุดเข้าไปในป่าและเสียชีวิตในที่สุด พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสในนิทานในอดีตว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณกินอาหารที่เป็นของพวกมิจฉาทิฏฐิ ดังนั้น พระองค์จึงทรงสลดใจ เฉกเช่นภิกษุที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ ไม่ควรหาเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาอย่างไม่เหมาะสม

“ภิกษุใดละทิ้งพระธรรม ถ้าหาเลี้ยงชีพโดยปราศจากธรรม ภิกษุนั้นย่อมไม่สุขในโภคทรัพย์ที่ตนหามาได้.

เรื่องนี้สอนว่า
อย่ากินอาหารโดยไม่พิจารณา และไม่ทำมาหากินในอาชีพที่ผิดกฎหมาย

#นทานชาดก #อาหารไมบรสทธ


#นทานชาดก #อาหารไมบรสทธ

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh

CNTA - แบ่งปันคู่มือการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button