Feature

ประกาศรายชื่อ ม.พะเยา 66 นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาสูงสุด

ประเกี่ยวกับ ม.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการการศึกษาอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพสูงในภูมิภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ในการเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สามารถมีศักย์ศูนย์และเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม และวัฒนธรรมที่มีความยิ่งใหญ่ในสังคม

รายชื่อ นักศึกษาที่ผ่านการศึกษาสูงสุด

ดังนั้น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนเพื่อประสบความสำเร็จในการศึกษาที่สูงสุด ซึ่งจะสามารถเข้าไปเป็นบัณฑิตในสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรอบด้าน

รายชื่อนักศึกษานี้ได้รับการคัดเลือกจากการประชุม พิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาจากแต่ละสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการตลอดจนการมีความรับผิดชอบที่สูงในการทำงานอย่างเต็มที่ต่อสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้แก่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นักศึกษาที่ได้รับการเลือกในรายชื่อนั้นยังได้รับความชื่นชอบจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างมาก เนื่องจากพวกเขาได้แสดงความพยายามและทุ่มเทในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเต็มที่ในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สรุป

ในท้ายนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ทำให้เกิดการเติบโตของมหาวิทยาลัย และส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีความเห็นชอบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นที่ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเตรียมตัวเต็มพิกัดสำหรับการทำงานในอนาคต

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button