Review

Top 12 มาตรา 132

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ มาตรา 132 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม camnangtienganh.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

มาตรา 132

รูปภาพสำหรับคำหลัก: มาตรา 132

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ มาตรา 132

1. มาตรา 132 – OCSC Wiki

 • ผู้เขียนบทความ: wiki.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10086 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ มาตรา 132 – OCSC Wiki มาตรา 132. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นอกจากที่บัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ ให้กระทำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  (1) การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้เสนอต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของรัฐสภา ถ้าที่ปร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_132″ width=”600″]

2. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 – สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9

 • ผู้เขียนบทความ: w9.excise.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34214 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 – สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 หมวด 10 การเปรียบเทียบคดี. มาตรา 132 ในกรณีที่ต้องประเมินมูลค่าของสินค้าเพื่อประโยชน์ในการกำหนดค่าปรับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มาตรา 135  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และให้นำมาตรา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://w9.excise.go.th/law/webpage/Excise_law_01_01_010.html” width=”600″]

3. คำแนะนำของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนกลางเกี่ยวกับแนวทางการ …

 • ผู้เขียนบทความ: jor5.coj.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8833 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำแนะนำของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนกลางเกี่ยวกับแนวทางการ … … ตามมาตรา 90และแนวทางการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: | Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Disclaimer | Sitemap | Contact Us | FAQs |
  รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://jor5.coj.go.th/th/content/category/detail/id/22/iid/236247″ width=”600″]

4. เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 132 | กรมสรรพากร – The Revenue …

 • ผู้เขียนบทความ: www.rd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25349 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 132 | กรมสรรพากร – The Revenue … ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร. เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ฉบับที่ 132 ). เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                  “(4)  ลค่าของสินค้าที่ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1(21) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ขายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าในราชอาณาจักร และผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้นำเข้าตามมาตรา 77/1(11) แห่งประมวลรัษฎากร ได้ยื่นกระทำพิธีการนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเมื่อนำสินค้านั้นออกจากเขตปลอดอากรแล้ว

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.rd.go.th/8126.html” width=”600″]

5. Không có tiêu đề

 • ผู้เขียนบทความ: www.royalthaipolice.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38959 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Không có tiêu đề มาตรา 29 วรรค 4 ในคดีอาญา จะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้. 2.2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132 (1). มาตรา 132 เพื่อประโยชน์แห่งการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Cloudflare Ray ID: 73e30ac0686eb404

  Your IP:
  Click to reveal
  171.238.214.176

  Performance & security by Cloudflare

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.royalthaipolice.go.th/downloads/laws/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%20%E0%B9%92%E0%B9%95.htm” width=”600″]

6. “ดร.ณัฎฐ์” ชี้ ระบบรัฐสภา เปิดช่องสูตรหาร 100 ส่งศาลรธน.ตีความ

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24080 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “ดร.ณัฎฐ์” ชี้ ระบบรัฐสภา เปิดช่องสูตรหาร 100 ส่งศาลรธน.ตีความ 2563 รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตามมาตรา 132(2) ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อถามว่า รัฐธรรมนูญเปิดช่องทางอื่นให้สูตรหาร 500 ฟื้นคืนชีพหรือไม่ ดร.ณัฎฐ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้กระทำเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 โดยเปิดว่างกฎหมายให้ มาตรา 81 วรรคสอง อยู่ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 145 คือ เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/politics/1020925″ width=”600″]

7. ลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญ มาตรา 130 ถึง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.peesirilaw.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13534 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลักษณะ 2 การสอบสวน หมวด 1 การสอบสวนสามัญ มาตรา 130 ถึง … มาตรา 132 เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงาน สอบสวนมีอำนาจดั่งต่อไปนี้ … มาตรา 133 พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ҵ�� 133��� 㹤�դ����Դ����ǡѺ�� �����Դ����ǡѺ���Ե�����ҧ����ѹ��������Դ����Դ�ҡ��ê���ع������ �����Դ����ǡѺ�����Ҿ �����Դ�ҹ���⪡ �ԧ��Ѿ����л�鹷�Ѿ�� ��������š������ҭ� �����Դ�����������Ҵ��¡�û�ͧ�ѹ��л�Һ������ä�һ���dzդ����Դ �����������Ҵ����ҵá��㹡�û�ͧ�ѹ��л�Һ������ä��˭ԧ����� �����Դ�����������Ҵ���ʶҹ��ԡ�� ���ͤ�դ����Դ��蹷���…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.peesirilaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538656555&Ntype=39″ width=”600″]

8. ป้ายกำกับ: รัฐธรรมนูญมาตรา132 – ThaiPost

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaipost.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17491 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ป้ายกำกับ: รัฐธรรมนูญมาตรา132 – ThaiPost ป้ายกำกับ : รัฐธรรมนูญมาตรา132. 5 สิงหาคม 2565. ‘คำนูณ’ จับตา 10 สิงหา โอกาสสุดท้ายก่อนสูตร ‘หาร 100’ จะกลับมาตามช่องทางพิเศษ. ‘สว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ‘สว.คำนูณ’จับตา 10 สิงหา ประชุมร่วมรัฐสภาก่อน15ส.ค.หากร่าพรป.สส.ไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเห็นชอบร่างหลักที่ผ่านวาระ 2 เผยร่างหลัก4 ฉบับ มีหลักการใกล้เคียงกัน คือใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร 100 ปิดประตูสูตรหาร 500

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaipost.net/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2132/” width=”600″]

9. พระราชบัญญัติ – กองบริหารทรัพยากรบุคคล – กระทรวงยุติธรรม

 • ผู้เขียนบทความ: www.moj.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20430 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ – กองบริหารทรัพยากรบุคคล – กระทรวงยุติธรรม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล มาตรา 131 มาตรา 132 และมาตรา 133. รายละเอียด ดูแล้ว 11 ครั้ง. · สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 10 มี.ค. 2565

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moj.go.th/news/280″ width=”600″]

10. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6601/2554 – Smart Deka

 • ผู้เขียนบทความ: www.smartdeka.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1041 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6601/2554 – Smart Deka 2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 103 131 132 ป.วิ.อ. ม.103 ม.131 ม.132 … มาตรา 131 แต่พนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานใดบ้าง อย่างไร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (ที่ถูก มาตรา 83 ด้วย) ฐานร่วมกันมีอาวุธป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.smartdeka.com/each_deka/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%886601_2554″ width=”600″]

11. การรับโอนข้าราชการ – กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน

 • ผู้เขียนบทความ: hrm.mol.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10568 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การรับโอนข้าราชการ – กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง. – มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: – มาตรา 57 มาตรา 63 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://hrm.mol.go.th/news/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3″ width=”600″]

12. บทบรรณาธิการ – ทำแท้งหาร 500 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 132 …

 • ผู้เขียนบทความ: www.khaosod.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29071 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทบรรณาธิการ – ทำแท้งหาร 500 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 132 … รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 132(1) บัญญัติไว้ว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพ.ร.ป.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 132(1) บัญญัติไว้ว่า การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพ.ร.ป. ให้เสนอต่อรัฐสภา และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_7198488″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ มาตรา 132

Related Articles

Back to top button