Pháp Luật

Thời hạn sử dụng của các loại thẻ BHYT


Nhiều mức thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế


Nhiều mức thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, đối với học sinh, sinh viên sẽ khác nhau. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Có phải thu lại thẻ BHYT khi người lao động thôi việc?

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Thủ tục cấp thẻ BHYT năm 2017

Trẻ dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày sinh đến đủ 72 tháng tuổi; với học sinh, sinh viên tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó. Cụ thể:

Theo điểm c khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 16 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của một số trường hợp như sau:

Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30/9 của năm đó.

Đối với người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó hoặc ngày 31 tháng 12 của năm cuối ghi trên thẻ BHYT (trường hợp thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp nhiều năm).

Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó.

Trường hợp, tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 1/1 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách (theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia đóng.

Đối với học sinh, sinh viên: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó.

Với học sinh vào lớp một và sinh viên năm thứ nhất: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến ngày 31/12 năm sau.

Với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

– Đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xác hội khác, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

Cũng theo khoản d điều này, ngoại trừ một số trường hợp thuộc Nhóm ngân sách nhà nước đóng, thẻ bảo hiểm y tế phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng (thời gian tham gia bảo hiểm liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng).

Thẻ BHYT có hiệu lực ngay sau khi mua BHYT?

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc người dân mua BHYT nhưng sau 1 tháng mới được cấp thẻ và có hiệu lực trong khám, chữa bệnh là không hợp lý, là chiếm dụng tiền khám, chữa bệnh trong 1 tháng của người mua. Cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi để thẻ BHYT có hiệu lực ngay sau khi mua BHYT.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Luật BHYT quy định đối với người tham gia BHYT lần đầu tiên theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều 12 của Luật BHYT hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Trên thực tế, có một bộ phận người dân không thuộc các đối tượng không đủ khả năng mua BHYT nhưng chỉ đến khi ốm đau bệnh tật mới tham gia BHYT. Điều này là không công bằng giữa những người đã tham gia BHYT nhiều năm nhưng chưa một lần phải sử dụng đến thẻ BHYT vì không có nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời những người này hàng ngày vẫn “chia sẻ rủi ro” với người bệnh. Trong khi có những người dân có đủ khả năng đóng BHYT, nhưng chưa nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của BHYT, nên chỉ khi ốm đau mới tham gia BHYT lại muốn được hưởng quyền lợi BHYT ngay từ thời điểm đóng BHYT.

Do đó, khi xây dựng Luật BHYT, Bộ Y tế và các Bộ ban ngành đã thống nhất đề xuất phương án “thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT” nhằm tăng cường ý thức tham gia BHYT của người dân, tránh hiện tượng người dân đến khi ốm đau mới tham gia BHYT, đồng thời nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT ngay từ khi còn chưa ốm đau bệnh tật một cách thường xuyên liên tục, để chia sẻ rủi ro với những người không may ốm đau bệnh tật.

Đối với những người đã tham gia BHYT, nếu phải cấp lại thẻ thì trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Như vậy, quyền lợi của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo.

Nhiều mức thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế


Nhiều mức thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đối với trẻ em dưới 6 tuổi, đối với học sinh, sinh viên sẽ khác nhau. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Có phải thu lại thẻ BHYT khi người lao động thôi việc?

Hướng dẫn cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017

Thủ tục cấp thẻ BHYT năm 2017

Trẻ dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày sinh đến đủ 72 tháng tuổi; với học sinh, sinh viên tính từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó. Cụ thể:

Theo điểm c khoản 1 điều 5 Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 16 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của một số trường hợp như sau:

Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đến ngày 30/9 của năm đó.

Đối với người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó hoặc ngày 31 tháng 12 của năm cuối ghi trên thẻ BHYT (trường hợp thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp nhiều năm).

Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó.

Trường hợp, tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 1/1 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày người tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách (theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Trường hợp tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia đóng.

Đối với học sinh, sinh viên: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó.

Với học sinh vào lớp một và sinh viên năm thứ nhất: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ được cấp lần trước đến ngày 31/12 năm sau.

Với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

– Đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm xác hội khác, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.

Cũng theo khoản d điều này, ngoại trừ một số trường hợp thuộc Nhóm ngân sách nhà nước đóng, thẻ bảo hiểm y tế phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng (thời gian tham gia bảo hiểm liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng).

Thẻ BHYT có hiệu lực ngay sau khi mua BHYT?

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bình Thuận cho rằng, việc người dân mua BHYT nhưng sau 1 tháng mới được cấp thẻ và có hiệu lực trong khám, chữa bệnh là không hợp lý, là chiếm dụng tiền khám, chữa bệnh trong 1 tháng của người mua. Cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi để thẻ BHYT có hiệu lực ngay sau khi mua BHYT.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Luật BHYT quy định đối với người tham gia BHYT lần đầu tiên theo quy định tại khoản 4 và 5 Điều 12 của Luật BHYT hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Trên thực tế, có một bộ phận người dân không thuộc các đối tượng không đủ khả năng mua BHYT nhưng chỉ đến khi ốm đau bệnh tật mới tham gia BHYT. Điều này là không công bằng giữa những người đã tham gia BHYT nhiều năm nhưng chưa một lần phải sử dụng đến thẻ BHYT vì không có nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời những người này hàng ngày vẫn “chia sẻ rủi ro” với người bệnh. Trong khi có những người dân có đủ khả năng đóng BHYT, nhưng chưa nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của BHYT, nên chỉ khi ốm đau mới tham gia BHYT lại muốn được hưởng quyền lợi BHYT ngay từ thời điểm đóng BHYT.

Do đó, khi xây dựng Luật BHYT, Bộ Y tế và các Bộ ban ngành đã thống nhất đề xuất phương án “thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT” nhằm tăng cường ý thức tham gia BHYT của người dân, tránh hiện tượng người dân đến khi ốm đau mới tham gia BHYT, đồng thời nhằm khuyến khích người dân tham gia BHYT ngay từ khi còn chưa ốm đau bệnh tật một cách thường xuyên liên tục, để chia sẻ rủi ro với những người không may ốm đau bệnh tật.

Đối với những người đã tham gia BHYT, nếu phải cấp lại thẻ thì trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. Như vậy, quyền lợi của người tham gia BHYT vẫn được đảm bảo.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button