Biểu mẫuTài Liệu

Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án là mẫu tờ trình được tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /TTr-TAND

…., ngày…. tháng ….năm 20…

TỜ TRÌNH

Về việc cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án năm……

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện Quyết định số 1718/QĐ-TANDTC ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; căn cứ nhu cầu công tác, Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)…………………… cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, cụ thể như sau:

I- Thi nâng ngạch Thư ký Tòa án

– Số lượng Thư ký Tòa án theo phân bổ của Tòa án nhân dân tối cao (đối với từng cấp Tòa án);

– Số lượng Thư ký Tòa án được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (nêu rõ từng vị trí công việc của người được cử tham dự kỳ thi đang đảm nhiệm).

II- Thi nâng ngạch Thẩm tra viên

– Số lượng Thẩm tra viên theo phân bổ của Tòa án nhân dân tối cao (đối với từng cấp Tòa án);

– Số lượng Thẩm tra viên được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (nêu rõ từng vị trí công việc của người được cử tham dự kỳ thi đang đảm nhiệm).

Kính trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC;
– Lưu:…

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

Cẩm Nang Tiếng Anh xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Tờ trình cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án là mẫu tờ trình được tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án. Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1718/QĐ-TANDTC do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

TÒA ÁN NHÂN DÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /TTr-TAND

…., ngày…. tháng ….năm 20…

TỜ TRÌNH

Về việc cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án năm……

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện Quyết định số 1718/QĐ-TANDTC ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; căn cứ nhu cầu công tác, Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố)…………………… cử công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, cụ thể như sau:

I- Thi nâng ngạch Thư ký Tòa án

– Số lượng Thư ký Tòa án theo phân bổ của Tòa án nhân dân tối cao (đối với từng cấp Tòa án);

– Số lượng Thư ký Tòa án được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (nêu rõ từng vị trí công việc của người được cử tham dự kỳ thi đang đảm nhiệm).

II- Thi nâng ngạch Thẩm tra viên

– Số lượng Thẩm tra viên theo phân bổ của Tòa án nhân dân tối cao (đối với từng cấp Tòa án);

– Số lượng Thẩm tra viên được cử tham dự kỳ thi nâng ngạch (nêu rõ từng vị trí công việc của người được cử tham dự kỳ thi đang đảm nhiệm).

Kính trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:
– Như kính gửi;
– Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC;
– Lưu:…

CHÁNH ÁN
(Ký tên, đóng dấu)

Check Also
Close
Back to top button
You cannot copy content of this page