Biểu mẫu

Trọn bộ biểu mẫu cho kế toán, nhân sự

Nhằm hỗ trợ cho bạn đọc tốt hơn trong công việc, hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ biểu mẫu dành cho kế toán, nhân sự. Hy vọng với bộ biểu mẫu dành cho nhân sự, kế toán sau đây các bạn sẽ xử lý được các công việc một cách nhanh chóng hơn.

1. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Theo Điều 118 Bộ luật Lao động 2012, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Mọi người lao động đều có nghĩa vụ phải chấp hành nội quy lao động. Người nào không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc sẽ bị xử lý kỷ luật.

Có thể nói xử lý kỷ luật lao động là một trong những biện pháp răn đe mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) được quyền áp dụng để xử lý trong các trường hợp người lao động (NLĐ) không tuân thủ các quy định của NSDLĐ.

Các mẫu quyết định được sử dụng trong quá trình tiến hành xử lý kỷ luật người lao động bao gồm:

 • Thông báo mời họp kỷ luật lao động;
 • Biên bản xử lý kỷ luật;
 • Quyết định xử lý kỷ luật lao động;
 • Quyết định sa thải.

2. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đây được xem như là một hình thức ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình xây dựng, phát triển công ty và khuyến khích sự nổ lực của người lao động.

Các văn bản, quyết định sử dụng trong trường hợp này bao gồm:

 • Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng;
 • Quyết định khen thưởng.

3. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Về điều chuyển công tác đối với viên chức thì Điều 28, Điều 32 và Điều 36 Luật Viên chức 2010 đã quy định cụ thể.

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng trong trường hợp này gồm:

 • Biên bản họp điều chuyển công tác;
 • Thông báo chấm dứt hợp đồng đào tạo;
 • Quyết định điều chuyển công tác.

4. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

Theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2012, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung chính được đưa ra trong hợp đồng lao động. Đây cũng chính là nội dung cơ bản được đưa ra thảo luận trong các cuộc thương lượng tập thể.

Đồng thời, theo Điều 102 Bộ luật Lao động 2012, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được quyền tự quyết định về việc tăng lương cho người lao động nhưng phải có sự thỏa thuận của hai bên và được quy định cụ thể trong các văn bản của công ty như HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể,…

Mẫu biên bản, quyết định sử dụng khi nâng lương cho người lao động gồm:

 • Giấy đề nghị tăng lương;
 • Danh sách tăng lương định kì;
 • Danh sách nhân viên chưa được tăng lương;
 • Biên bản xét tăng lương;
 • Quyết định tăng lương.

5. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI ĐÀO TẠO

Theo Điều 60 Bộ luật Lao động 2012, hàng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng khi cử người lao động đi đào tạo gồm:

 • Biên bản họp cử người lao động đi đào tạo;
 • Quyết định cử người lao động đi đào tạo.

6. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH QUẢN LÝ

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng khi bổ nhiệm chức danh quản lý trong công ty gồm:

 • Biên bản họp về bổ nhiệm quản lý công ty;
 • Quyết định bổ nhiệm quản lý công ty.

7. MẪU QUY CHẾ, QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY

Các quy định về quản lý nhân sự ở công ty mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có gồm:

 • Quy chế lương thưởng công ty;
 • Quy định an toàn vệ sinh lao động;
 • Quy định đánh giá nhân viên;
 • Quy định khen thưởng – kỷ luật;
 • Quy định quản lý nhân sự của công ty.

Nhằm hỗ trợ cho bạn đọc tốt hơn trong công việc, hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ biểu mẫu dành cho kế toán, nhân sự. Hy vọng với bộ biểu mẫu dành cho nhân sự, kế toán sau đây các bạn sẽ xử lý được các công việc một cách nhanh chóng hơn.

1. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Theo Điều 118 Bộ luật Lao động 2012, kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Mọi người lao động đều có nghĩa vụ phải chấp hành nội quy lao động. Người nào không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc sẽ bị xử lý kỷ luật.

Có thể nói xử lý kỷ luật lao động là một trong những biện pháp răn đe mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) được quyền áp dụng để xử lý trong các trường hợp người lao động (NLĐ) không tuân thủ các quy định của NSDLĐ.

Các mẫu quyết định được sử dụng trong quá trình tiến hành xử lý kỷ luật người lao động bao gồm:

 • Thông báo mời họp kỷ luật lao động;
 • Biên bản xử lý kỷ luật;
 • Quyết định xử lý kỷ luật lao động;
 • Quyết định sa thải.

2. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Đây được xem như là một hình thức ghi nhận sự đóng góp của người lao động trong quá trình xây dựng, phát triển công ty và khuyến khích sự nổ lực của người lao động.

Các văn bản, quyết định sử dụng trong trường hợp này bao gồm:

 • Biên bản họp hội đồng thi đua khen thưởng;
 • Quyết định khen thưởng.

3. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC

Theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Về điều chuyển công tác đối với viên chức thì Điều 28, Điều 32 và Điều 36 Luật Viên chức 2010 đã quy định cụ thể.

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng trong trường hợp này gồm:

 • Biên bản họp điều chuyển công tác;
 • Thông báo chấm dứt hợp đồng đào tạo;
 • Quyết định điều chuyển công tác.

4. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

Theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động 2012, chế độ nâng bậc, nâng lương là một trong những nội dung chính được đưa ra trong hợp đồng lao động. Đây cũng chính là nội dung cơ bản được đưa ra thảo luận trong các cuộc thương lượng tập thể.

Đồng thời, theo Điều 102 Bộ luật Lao động 2012, các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động.

Như vậy, pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp được quyền tự quyết định về việc tăng lương cho người lao động nhưng phải có sự thỏa thuận của hai bên và được quy định cụ thể trong các văn bản của công ty như HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể,…

Mẫu biên bản, quyết định sử dụng khi nâng lương cho người lao động gồm:

 • Giấy đề nghị tăng lương;
 • Danh sách tăng lương định kì;
 • Danh sách nhân viên chưa được tăng lương;
 • Biên bản xét tăng lương;
 • Quyết định tăng lương.

5. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH CỬ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI ĐÀO TẠO

Theo Điều 60 Bộ luật Lao động 2012, hàng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch và dành kinh phí cho việc đào tạo và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc cho mình; đào tạo cho người lao động trước khi chuyển làm nghề khác cho mình.

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng khi cử người lao động đi đào tạo gồm:

 • Biên bản họp cử người lao động đi đào tạo;
 • Quyết định cử người lao động đi đào tạo.

6. MẪU BIÊN BẢN, QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH QUẢN LÝ

Các mẫu văn bản, quyết định sử dụng khi bổ nhiệm chức danh quản lý trong công ty gồm:

 • Biên bản họp về bổ nhiệm quản lý công ty;
 • Quyết định bổ nhiệm quản lý công ty.

7. MẪU QUY CHẾ, QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY

Các quy định về quản lý nhân sự ở công ty mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có gồm:

 • Quy chế lương thưởng công ty;
 • Quy định an toàn vệ sinh lao động;
 • Quy định đánh giá nhân viên;
 • Quy định khen thưởng – kỷ luật;
 • Quy định quản lý nhân sự của công ty.

Cẩm Nang Tiếng Anh

Cẩm Nang Tiếng Anh - Blog chia sẻ tất cả những kiến thức hay về ngôn ngữ tiếng Anh, nghe nói tiếng Anh, từ vựng tiếng Anh tất cả các chuyên ngành. Kinh nghiệm tự học tiếng Anh tại nhà nhanh nhất, tiết kiệm thời gian, chi phí…
Back to top button