Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2021 xác định thế nào?

Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2021 xác định thế nào? Tinh giản biên chế không còn là chính sách xa lạ với những người lao động. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có điều kiện nào thì được về hưu trước tuổi và hưởng các chính sách về hưu trước tuổi? Cùng Cẩm Nang Tiếng Anh tìm hiểu nhé

1. Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế


Theo Công văn 4126/BNV-TCBC, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế sẽ được nghỉ hưu sớm nếu có các điều kiện sau:

– Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (1)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (2)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn.

2. Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế


 Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu được nghỉ hưu sớm thì được hưởng các chính sách theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP như sau:

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (1) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

– Nếu có thấp hơn 5 tuổi  so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

– Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (2) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

– Nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu:

 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

– Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu:

 • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Cẩm Nang Tiếng Anh đã cung cấp cho các bạn các Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2021 xác định thế nào?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Chế độ sinh con thứ 3, thứ 4 được quy định như thế nào?

Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2021 xác định thế nào? Tinh giản biên chế không còn là chính sách xa lạ với những người lao động. Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế có điều kiện nào thì được về hưu trước tuổi và hưởng các chính sách về hưu trước tuổi? Cùng Cẩm Nang Tiếng Anh tìm hiểu nhé

1. Cách xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế


Theo Công văn 4126/BNV-TCBC, những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế sẽ được nghỉ hưu sớm nếu có các điều kiện sau:

– Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (1)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường: (2)

 • Có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của năm thực hiện tinh giản biên chế;
 • Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng KT-XH đặc biệt khó khăn.

2. Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế


 Tiền lương nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế

Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế nếu được nghỉ hưu sớm thì được hưởng các chính sách theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP như sau:

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (1) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

– Nếu có thấp hơn 5 tuổi  so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

– Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu thì:

 • Được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi

Các đối tượng tinh giản biên chế có tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo mục (2) thì tùy từng trường hợp cụ thể được hưởng các chính sách sau:

– Nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu:

 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi
 • Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu
 • Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

– Nếu có tuổi thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu:

 • Hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Cẩm Nang Tiếng Anh đã cung cấp cho các bạn các Tuổi, lương nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế 2021 xác định thế nào?

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

 • Chế độ sinh con thứ 3, thứ 4 được quy định như thế nào?
Back to top button