Biểu mẫuThủ tục hành chính

Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19)

Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (NA19) được ban hành kèm theo Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu giấy tờ liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

1. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày…… tháng…… năm ……

V/v đề nghị cấp tài khoản điện tử

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an

Tên cơ quan, tổ chức …………………………………………………(1)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….Fax: ………………..E-mail: ……………..

Đề nghị được cấp tài khoản điện tử để ………….(2) và cam kết chấp hành đúng các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:…

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Ghi chú:

  • Tên cơ quan, tổ chức;
  • Ghi rõ mục đích đề nghị cấp tài khoản điện tử.

2. Mẫu NA19: Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin miễn thị thực 5 năm
  • Mẫu bản khai cấp thị thực tại cửa khẩu
  • Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử (NA1a)

#Văn #bản #đề #nghị #cấp #tài #khoản #điện #tử #NA19

Cẩm Nang Tiếng Anh

Back to top button